De regionala stabernas försvarsplanering. En nulägesbeskrivning

Författare:

  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2015-12-22

Rapportnummer: FOI-R--4181--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civilt försvar
  • Försvarsmakten
  • regionala staber
  • försvarsplanering
  • samverkan

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat om ett nationellt fokus på försvaret inklusive försvarsplanering och uppbyggnaden av ett modernt civilt försvar. Följande studie belyser nuläget i de regionala stabernas (RS) arbete med försvarsplaneringen, deras relation till övriga delar av Försvarsmakten samt till civila aktörer regionalt, främst länsstyrelsen. Studien visar att det pågår ett inledande arbete både på HKV och i RS i syfte att skapa förutsättningar för att kunna genomföra försvarsplanering. RS har startat upp ett arbete gentemot länsstyrelserna i respektive region och man har bl.a. genomfört informations- och uppstartsmöten samt deltagit i övningar. Det finns en osäkerhet hos myndigheterna kring vilka prioriteringar som bör göras i arbetet med civilt försvar. Klart är dock att det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från juni 2015 pekar ut stödet till Försvarsmakten som prioriterat vilket kommer att ställa krav på att Försvarsmakten delger sina behov och hur stödet ska prioriteras. Studien bör ses som ett nedslag i en pågående utvecklingsprocess: dels är RS relativt nya och under utveckling, dels genomfördes intervjuerna på HKV respektive RS våren/sommaren 2015 under pågående arbete med försvarsplanering. RS beskriver samverkan med övriga delar av Försvarsmakten som god, både uppåt mot HKV och gentemot organisationsenheterna i respektive region. Detta gäller även samverkan med länsstyrelserna och det finns goda erfarenheter från samverkan inom krisberedskapen. Studien visar på flera behov och utmaningar. Det finns behov av utbildning kring ansvar och roller, av gemensamma ledningsplatser samt möjligheter till kommunikation och utbyte av hemlig information. En utmaning som lyfts är avregleringar inom samhällsviktig verksamhet och just-in-time när det gäller försörjning. Sett i ett längre perspektiv finns behov av mål och en gemensam (nationell) planeringsstrategi, behov av konkretion och prioriteringar inom planeringsverksamheten, tid och resurser och inte minst analys och studier kring vad ett modernt totalförsvar kräver.