Exploring future technology development

Författare:

  • Göran Kindvall
  • Anna Lindberg
  • Camilla Trane
  • Jonatan Westman

Publiceringsdatum: 2017-06-22

Rapportnummer: FOI-R--4196--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • avskanning
  • teknisk prognos
  • framtidsstudier
  • disruptiv teknik
  • framväxande teknik
  • värdering

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att beskriva processer och metoder som används eller kan användas för att identifiera forskningsframsteg och utforska framtida teknikutveckling, speciellt sådan teknikutveckling som kan vara av väsentlig betydelse för Försvarsmakten i Sverige. För detta ändamål har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien har undersökt vad som görs av andra nationer och aktörer inom detta område och dess fokus har varit på tillvägagångssätt och metoder för utforskning av framtida teknikutveckling snarare än på möjliga framtida tekniker/teknikområden. När olika existerande ramverk/processer i litteraturen analyseras framträder vissa gemensamma drag: - Flertalet ramverk kombinerar metoder med fokus på avskanning eller utforskning av teknikutvecklingen med metoder som fokuserar på värdering av konsekvenserna av teknikutvecklingen - Flertalet ramverk föreslår användning av flera olika metoder för såväl avskanning som värdering - Flera av metoderna har utvecklats eller anpassats för att identifiera och värdera framväxande eller disruptiva teknikområden. I rapporten beskrivs ett förslag till process för genomförande av avskanning och värdering. Det föreslås att denna testas och utvärderas under de närmaste åren. Fortsatt arbete bör också inkludera att söka svar på frågor rörande syfte och behov som identifierats, samt att sammanställa de exempel på framväxande och disruptiva teknikområden som beskrivs i litteraturen.