Omvärldsanalys - hälsorisker vid insats

Författare:

 • Annica Waleij

Publiceringsdatum: 2015-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4212--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Hälsorisker
 • insatser
 • trender
 • hälsohot
 • strategiska framtidsfrågor
 • konflikter
 • krishantering
 • omvärldsanalys
 • kemiska
 • biologiska
 • radiologiska
 • CBRN
 • luftföroreningar
 • klimatförändring
 • miljö
 • hälsa

Sammanfattning

Denna omvärldsanalys är framtagen inom ramen för det av Försvarsdepartementet finansierade projektet "Hälsorisker vid insats". Projektet har som främsta syfte att vidareutveckla metoder och bygga kompetens till stöd för de hälsohot-bedömningar som efterfrågas av Försvarsmaktens (FM) medicinska underrättelsenätverk. Det övergripande målet är att bidra till att hälsorisker för insatspersonal och/eller personal som övar inför nationella eller internationella insatser reduceras så långt som möjligt. En viktig uppgift är att genom kontinuerlig omvärldsanalys studera och beskriva händelser samt trender av relevans för forskningsfältet. Omvärldsanalysen inrymmer flera perspektiv, som i förekommande fall samspelar med varandra. Perspektiven kan grovt sammanfattas som tre delperspektiv; - Hälsohot mot den enskilde soldaten - Hälsohot mot insatsens framgångsrika genomförande - Framtida hot och trender av strategisk karaktär Omvärldsanalysens slutsats är att vi ser en fortsatt stor efterfrågan på kvalificerade svenska militära förmågor internationellt samt nya/utvidgade uppgifter nationellt. Ominriktningen till ett mer nationellt perspektiv och Europas närområde medför ökad militär verksamhet i närområdet, exempelvis genom ökad övningsverksamhet. Detta medför att förekomsten av exponeringshot från farliga ämnen också kan öka. Tidigare erfarenheter från bl.a. insatserna på Balkan kan komma till nytta vid uppdatering av hälsohotbilden. Samtidigt ser vi en omvärld där konflikter och kriser ökar i antal och intensitet utan att det internationella samfundets förmåga att lösa dessa stärkts i motsvarande grad. Dessutom uppstår mer komplexa internationella insatsmiljöer där bl.a. snabb teknikutveckling och globala miljö- och klimatförändringar spelar en allt viktigare roll. Vi ser vidare breddade insatsmandat och nya uppgifter och således förväntas skapa nya/andra hälsorisker för FM och andra insatsorganisationers personal. Den krissituation och press som det svenska samhället för närvarande upplever med bland annat det stora migrationstrycket samt en ökad terrorhotbild, kan väntas vara det nya normaltillståndet inom överskådlig tid. Försvarsmakten och Sveriges s.k. blåljusmyndigheter kommer att vara mycket viktiga aktörer. Förmågan att snabbt, sakligt och korrekt förmedla information i händelse av en svår kris (riskkommunikation) innefattande farliga ämnen kommer att vara central för att människor ska känna förtroende för samhällets institutioner. Sammantaget innebär detta att en ökad koordinering mellan militära och civila aktörer kommer att behövas nationellt som internationellt. Detta kan förväntas ställa ökade krav på samverkan i såväl planeringsskedet (före övning eller insats) som under genomförandefasen och vid utvärdering av övning och insatser.