Military and civilian information sharing and best practices - improving the environmental and social performance of military and civilian actors operating in the same area

Författare:

 • Annica Waleij
 • Per Wikberg
 • Lukas Liljedahl
 • Zacharias Tjäder
 • Louise Simonsson
 • Birgitta Liljedahl

Publiceringsdatum: 2016-03-07

Rapportnummer: FOI-R--4216--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • NATO
 • partnerskap för fred
 • civil-militär samverkan
 • insats
 • naturresurser
 • miljö
 • fotavtryck
 • klimatförändring

Sammanfattning

Många av NATOs medlemsländer samt länder anslutna via partnerskap för fred (pff) strävar efter en ökad integrering av utrikespolitiska områden såsom utveckling, demokratifrågor och försvar. Förhoppningen är att detta ska bidra till ökad fred, säkerhet och en demokratisk utveckling i världen. Begrepp som allomfattande ansats och civilmilitär samverkan är vanligt förekommande. I verkligheten sker dock integrerad planering allt för sällan och information tenderar att delas allt för sparsamt och sällan systematiskt. Härutöver orsakas ett socialt och miljörelaterat fotavtryck när flyktingströmmar, lokalbefolkning, militära och humanitära organisationer för samman i olika typer av camper och läger. Resultatet blir att man riskerar bidra till negativa konsekvenser och försämra möjligheter till hållbar säkerhet i en ofta känslig miljö och sårbara samhällen. FOI anordnade hösten 2014 en aktivitet inom ramen för NATOs partnerskapsprogram (Cykel 2013-2014, SWE-29 33.1) finansierad av anslag 1:9 ap.4. Aktiviteten dedikerades åt att studera interaktionen mellan civila/ humanitära och militära aktörer i insatsområden, med ett särskilt fokus på miljö- och resursrelaterade frågor. För att på bästa sätt kunna adressera dessa ämnen beslutades det att en workshop skulle hållas med ett fokus på kris- och konfliktkontexter. Målet med genomförd workshop var att förbättra informationsutbytet mellan aktörerna, och att diskutera de bästa tillvägagångssätten när det gäller att verka operativt på ett miljö- och resursvänligt sätt på osäkra platser som har en dynamisk utveckling. Syftet var också att uppmuntra deltagarna att reflektera över den dynamik som finns mellan alla aktörer i en utdragen konfliktzon, och på hur miljörelaterade problem kan uppstå samt hur man kan påverka utvecklingen i en mer eller mindre hållbar riktning.