Utvärdering av Folke Bernadotteakademins personalbidrag till EUMM Georgien

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall
  • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2016-02-26

Rapportnummer: FOI-R--4233--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civil krishantering
  • EU
  • EUMM
  • Europeiska unionen
  • FBA
  • Folke Bernadotteakademin
  • Georgien
  • GSFP

Sammanfattning

I denna rapport utvärderas Folke Bernadotteakademins (FBA:s) personalbidrag till EU:s observatörsinsats i Georgien (EU Monitoring Mission in Georgia, EUMM) under 2015. Utvärderingen utgår från Regeringens resultatstrategi för internationell civil krishantering och kriterierna måluppfyllnad, relevans och effekt. Rapporten analyserar myndighetens och personalbidragets arbete med rekrytering och personalförsörjning; utbildning; erfarenhetshantering; samarbete; kvinnor, fred och säkerhet samt effekt på insatsen. Utvärderingen bedömer att FBA:s personalbidrag uppfyllde de flesta av målen i resultatstrategin och var relevant för EUMM:s arbete. FBA:s erfarenhetshantering var dock inte effektiv eller relevant. Personalbidragets generella effekt på insatsens verksamhet bedöms ha varit positiv. Rapporten hävdar dock att det finns tydlig förbättringspotential, i områden såsom samarbeten mellan svenska myndigheter, t.ex. kring verkan för ökat genomslag för Sveriges prioriteringar, samt rekrytering av centrala tjänster.