Klimatkonflikter? Klimatets betydelse för två lokala konflikter i Mali

Författare:

  • Kristoffer Darin Mattsson

Publiceringsdatum: 2016-06-22

Rapportnummer: FOI-R--4244--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Klimat
  • Mali
  • konflikt
  • markanvändning

Sammanfattning

I rapporten diskuteras hur klimatvariabilitet kan påverka konflikter på den lokala nivån, utifrån två exempel i Malis inlandsdelta. När det gäller relationen mellan klimat och konflikter kan mycket av litteraturen delas upp i två olika perspektiv. En stor del är inspirerad av Homer Dixons (1994) tankar om "resurskrig" och bygger på idén att ökad konkurrens om minskade resurser leder till konflikter. Ibland presenteras, i detta perspektiv, klimatförändringar som orsaken till att en väpnad konflikt uppstått och ibland som en bidragande eller försvårande faktor för konfliktutveckling och konfliktlösning. Ett andra perspektiv som återfinns i litteraturen menar att förmågan hos förvaltning och institutioner när det gäller att anpassa sig till klimatförändringarna och klimatvariabilitet är avgörande för förekomsten av våldsamma konflikter, snarare än klimatet i sig. Den här studien anknyter främst till det andra perspektivet och understryker komplexiteten i relationen klimatförändringar och konflikter istället för att söka efter kausala samband. Fokus ligger på den lokala nivån och syftet är att ge exempel på vilket sätt klimatvariabilitet kan ingå som ett av flera element i lokala konflikter. När det gäller effekten av klimatvariationer (i dessa specifika konfliktfall variationen i nederbörd) på konflikter visar fallstudierna att det kan spela en roll för konfliktdynamiken. Fallstudierna tyder däremot inte på ett tydligt orsakssamband mellan torka och lokala konflikter. Det är först när normal konflikthantering misslyckas som resursfrågan lett till våldsanvändning. De konflikter som presenteras i studien tolkas inte som drivna av klimatvariabilitet och resursbrist istället är det bättre att se klimatet som en av flera faktorer som påverkar konflikdynamiken.