Japan's Defence and Security Policy - a Primer

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall
  • Kaan Korkmaz
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2016-04-29

Rapportnummer: FOI-R--4249--SE

Sidor: 45

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Japansk försvars- och säkerhetspolitik genomgår betydande förändringar. Den huvudsakliga drivkraften bakom den förändrade politiken utgörs av vad Japan uppfattar som ett allt mer osäkert säkerhetspolitiskt läge sitt närområde. Kinas framväxt och Nordkoreas provokativa agerande är nyckelkomponenter i den japanska hotbilden. Denna rapport diskuterar de omfattande försvarsreformer som Abe-administration har genomdrivit sedan 2013. Genom en omtolkning av konstitutionen har Japan lyft det självpåtagna förbudet mot att utöva kollektivt självförsvar. Japan har antagit ett flertal nya inriktande strategidokument. Av särskild vikt bland dessa är Japans allra första nationella säkerhetsstrategi, som artikulerar huvuddragen i landets förhållningssätt till internationell säkerhet i en ny era. Japan har bildat ett nationellt säkerhetsråd i syfte att bättre koordinera försvarspolitiken och effektivisera implementeringen av policy. Japan har också vidtagit åtgärder som stärker alliansförhållandet med USA. Kopplat till dessa bredare politiska förändringar har Japan reformerat sitt försvarsexport- och materielanskaffningssystem. Genom omtolkningar av existerade försvarsexportlagstiftning har Japan utökat sina möjligheter att samarbeta inom teknologi- och materielutveckling med andra länder. De försvars- och säkerhetspolitiska policyinitiativen och reformerna är av stor betydelse i den japanska kontexten. En lyckad implementering av dessa reformer skulle innebära att Japan tar ett tydligt steg bort från sin tidigare pacifistiska hållning. En förståelse för vad som framkommit hittills i Japans försvars- och säkerhetspolitiska förändringsprocess är av stor betydelse för de icke-japanska aktörer som avser att ingå i eller fördjupa sina relationer till den japanska försvarssektorn.