Funktioner och IT inom kommunal fastighetsautomation

Författare:

  • Hannes Holm
  • Karin Mossberg Sonnek

Publiceringsdatum: 2016-11-16

Rapportnummer: FOI-R--4308--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Fastighetsautomation
  • NCS3
  • IT-säkerhet
  • referensmodell
  • topologi
  • nätverksarkitektur

Sammanfattning

Fastighetsautomation inbegriper styrning och övervakning av fastighetsnära funktioner. Idag finns olika system för fastighetsautomation implementerade i så gott som alla större byggnader och Sveriges kommuner spelar en central roll för hantering av fastigheter. Kommuner äger fastigheter och ansvarar i hög grad för upphandling, installation och drift av fastighetssystemen i dessa. Det finns dock en mycket begränsad allmän insikt i hur fastighetsautomationen fungerar i den kommunala kontexten. Denna studie innefattar fallstudier i tre kommuner av olika storlek som har valt skilda lösningar för hur de styr och övervakar sina fastighetssystem. I rapporten redovisas hur de olika kommunerna har valt att organisera sig, vilken ITutrustning de nyttjar och vilken fysisk och logisk nätverksarkitektur de använder. Det finns både likheter och skillnader mellan kommunerna, men det är svårt att utifrån dessa dra några generella slutsatser om hur det ser ut i Sveriges kommuner. Resultatet inkluderar ett utkast till en referensmodell som beskriver den fysiska och logiska topologin för hur kommunala fastighetsautomationssystem är konstruerade. Referensmodellen är tänkt att användas som ett verktyg i dialogen mellan MSB och kommuner rörande diskussioner av IT-säkerhet i de industriella styr- och övervakningssystem som ingår i fastighetsautomationen.