Defence Economic Outlook 2016

Författare:

  • Per Olsson
  • Peter Bäckström

Publiceringsdatum: 2016-11-23

Rapportnummer: FOI-R--4315--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Militärutgifter
  • global säkerhet
  • Östersjön
  • försvarsekonomisk teori
  • ekonometrisk analys
  • militär prioritering

Sammanfattning

Denna rapport är den första i serien Defence Economic Outlook (DEO) som genomförs inom projektet Försvarsekonomiska studier med det svenska Försvarsdepartementet som mottagare. DEO-rapporterna återkommer vartannat år och innehåller en överblick av globala försvarsutgifter samt ett särskilt tema. Årets tema är drivkrafterna bakom försvarsutgifter i länderna runt Östersjön. Globalt har västländerna minskat sina försvarsutgifter under det senaste årtiondet medan flera länder i andra regioner, särskilt tillväxtekonomierna, har ökat sina. USA är alltjämt världens främsta militärmakt med världens högsta militärutgifter, men länder som Kina och Ryssland har stadigt minskat gapet. Denna förändring är långt ifrån tillräcklig för att ändra den globala maktbalansen, men den har ändrat regional säkerhetsdynamik. Med fokus på Östersjöregionen genomför vi en ekonometrisk analys med stöd i försvarsekonomisk teori. Vi undersöker huruvida den ryska militära upprustningen har påverkat regionens övriga länder. Våra resultat tyder på att en ökning av förändringstakten i ryska försvarsutgifter och ryska försvarsutgifter som andel av bruttonationalprodukten bidrar till att förklara ökningar av försvarsutgifter bland de övriga länderna runt Östersjön. Ekonomisk tillväxt och befolkningsförändring bidrar också till att förklara försvarsutgifternas utveckling i regionen. Resultaten tyder också på att de övriga Östersjöländer, förutom Ryssland, i viss mån förlitar sig på varandra för säkerhet. Medan vi tolkar resultatens orsakssamband med försiktighet så är de likväl statistiskt signifikanta och kan bidra till att fördjupa vår förståelse av militärutgifter i Östersjöregionen.