Moldova: A Defence Reform Assessment

Författare: Jakob Hedenskog, Adriana Lins De Albuquerque
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2016
Publiceringsdatum: 2016-12-05
Rapportnummer: FOI-R--4350--SE
Nyckelord: Moldavien, försvarsmakt, försvarssektor, försvarsreform, Ryssland, Nato
Keywords: Moldova, armed forces, defence sector, defence reform, Russia, NATO
Sammanfattning: Moldaviens försvarsministerium och den moldaviska försvarsmakten har trots de, i förhållande till andra europeiska länder, mycket låga försvarsanslagen (mätt som procent av BNP) ändå gjort vissa framsteg i ansträngningarna att reformera försvarssektorn. Likväl återstår mycket att göra innan ministeriet kan börja implementera sin ambitiösa försvarsreform. Internationella givare har olika alternativ för att bistå i denna process. Denna rapport avser att ge den svenska Försvarsmakten en överblick över reformbehoven inom den moldaviska försvarssektorn. Den kan i sin tur fungera som ett underlag för att vägleda Försvarsmakten i beslut om vilken typ av reformstöd man vill ge till den moldaviska försvarsmakten framöver. Rapporten analyserar fem specifika områden inom den moldaviska försvarssektorn, nämligen förvaltning, träning, militärtekniskt samarbete, logistik och professionell utveckling. Rapporten avslutas med ett appendix innehållande särskilda förfrågningar om svenskt stöd som kommunicerats till författarna av Moldaviens försvarsministerium.
Abstract: The Moldovan Ministry of Defence (MoD) and the Moldovan Armed Forces have, despite its very low defence allocations compared to other European countries (measured as per cent of GDP) made real progress in their efforts to reform the defence sector. Yet, much remains to be done before the MoD can implement its ambitious defence reform agenda. As such, international donors have various avenues in which they can give assistance. This report seeks to provide insights that will allow the Swedish Armed Forces to attain a better understanding of the reform needs within the broader defence sector. This information can make it easier to determine within which specific areas to provide assistance to the Moldovan defence sector. The report analyses five specific areas of the defence sector, namely management, combat training, technical military cooperation, logistics and professional development. The study includes an appendix with specific reform assistance requests for Sweden communicated to the authors by the Moldovan Ministry of Defence.