Horizon scanning of Chinese data sources

Författare:

  • Kia Wiklundh
  • Johan Schubert
  • Tommy Westman
  • Anna Lindberg
  • Jonatan Westman
  • Kaan Korkmaz
  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2017-01-25

Rapportnummer: FOI-R--4374--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Scientometri
  • horizon scanning.

Sammanfattning

Avskanning av forskningsfronten syftar till att på bred front fånga upp aktuell forskning som bedrivs av olika forskningsutövare. Det kan handla om vetenskapliga framsteg inom såväl försvarsforskning som inom civil forskning med möjlig militär tillämpning. Avskanningsverksamheten är framåtblickande med ett tidsperspektiv för framtida tillämpningar på 10 till 25 års sikt. Resultaten kan utgöra underlag för den strategiska planeringen hos Försvarsmakten och inriktningen av forskningsområden vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Under 2016 har kinesisk vetenskaplig litteratur inom området urban krigföring (eng. Urban Warfare) avskannats. Som datakälla användes China National Knowledge Infrastructure (CNKI). CNKI innehåller omkring 90% av alla kinesiska vetenskapliga tidskrifter. Scientometri baseras på nyckelord, citeringar, författare och annan metainformation om artiklar och är den metod som använts i syfte att identifiera teknologier och koncept som starkt ökar i intresse. Speciellt metoden Kända nyckelord (eng. known keywords) har använts vid avskanningen. Följande rapport redovisar det ramverk som utvecklats inom projektet för att kunna genomföra avskanning av stora datamängder och för att analysera och presentera delresultat. Ramverket bygger på algoritmer som kan analysera textmassor och klassificera textinnehåll, vilket var nödvändigt då det stora flertalet av de kinesiska bidragen saknade beskrivande nyckelord. Rapportens syfte är att dokumentera utvecklingen av det ramverk som tagits fram inom projektet. Utvecklingen utgör ett första steg i den automatiserade process som på sikt kommer att tas fram. Visionen är att i framtiden kunna genomföra helt automatiskt avskanning som första fas, följt av en semi-automatisk och till sist en manuell fas. I takt med mer och mer manuella inslag ska också datamängden minskas, för att i den sista fasen utgöras av omkring 100 vetenskapliga bidrag, som kan analyseras av tekniska experter. Obemannade flygande farkoster (UAV) och miniatyr UAV, mikro flygande farkoster (MAV), väggpenetrerande radar och fjärrstyrda vapenplattformar identifierades som teknologier som rönt störst intresse. Dessa tekniker är alla relativt mogna som forskningsområden. Eftersom de kan vara av avgörande betydelse för urbana operationer, sker det dock fortfarande framsteg och utveckling pågår för att förbättra funktionaliteten. Utöver de konkreta avskanningsresultaten drogs också flera erfarenheter av att avskanna kinesisk litteratur. Det uppstod en rad praktiska problem varav ett var uppkopplingen mot kinesiska databaser och nedladdningen av kinesiska bidrag. En annan erfarenhet som drogs var att konceptet Urban Warfare inte tycks vara en etablerad militärtaktisk term i Kina. Flera av bidragen refererade främst till utveckling i västländer och då främst USA. Det var också mycket värdefullt med kinesisk språkkunskap i de olika avskanningsstegen.