China’s Acquisitions in Europe -European Perceptions of Chinese Investments and their Strategic Implications

Författare: Jerker Hellström
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2017
Publiceringsdatum: 2017-01-11
Rapportnummer: FOI-R--4384--SE
Nyckelord: Kina, Europa, Europeiska unionen, EU, utländska direktinvesteringar, FDI, företagsförvärv, M&A, strategiska tillgångar, statistik
Keywords: China, Europe, European Union, EU, foreign direct investment, FDI, mergers and acquisitions, M&A, strategic assets, statistics
Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att ge en översikt av de strategiska konsekvenser som europeiska forskare och tjänstemän anser att kinesiska investeringar i Europa kan medföra. Som grund för denna analys presenterar rapporten investeringarnas omfattning över tid under perioden 2005-2015, samt de sektorer och länder som kinesiska investerare har fokuserat på. Rapportens huvudsakliga slutsats är att den snabba ökningen av kinesiska företagsförvärv i Europa har gett upphov till farhågor hos politiska bedömare och beslutsfattare inom en mängd områden. Dessa områden omfattar bland annat potentiella negativa strategiska konsekvenser för individuella EU-medlemsstater och EU i sin helhet, band mellan Kinas kommunistparti och investerande bolag, samt bristen på reciprocitet avseende europeiska investerares begränsade tillgång till den kinesiska marknaden. Rapporten drar även slutsatsen att de ökande kinesiska investeringarna till stor del är ett resultat av att den kinesiska regeringen lättat på restriktioner för utgående investeringar samt att den har fört en politik som syftar till att uppmuntra företag att genomföra förvärv i utlandet. Det kan samtidigt konstateras att de totala kinesiska investeringarna i Europa fortfarande är förhållandevis begränsade, trots att allt fler och större förvärv genomförs; en utveckling som allt oftare beskrivs som en kinesisk "shoppingrunda".
Abstract: The purpose of this report is to provide an overview of the strategic implications of Chinese investment in Europe as perceived by European scholars and officials. As a basis for this analysis, the report outlines the characteristics of these investments in terms of magnitude over time during 2005-2015, but also in regard to sectors and countries targeted by Chinese investors. The main conclusion of the report is that the rapid increase in Chinese takeovers of European companies has fuelled concerns among political observers and policymakers over a wide range of issues. These issues include potential negative strategic implications for individual EU member states and the EU as a whole, links between the Chinese Communist Party and the investing enterprises, and the lack of reciprocity in terms of limited access for European investors to the Chinese market. The report also concludes that the growth in Chinese investment is to a large extent a result of the Chinese government's reduced restrictions on outbound investment and policies to encourage companies to look overseas for acquisitions. However, it should also be noted that Chinese investment in Europe remains on comparatively low levels, despite strong growth in the number and scale of Chinese acquisitions, a development which is increasingly being referred to as a "shopping spree."