The effect of contextual aspects on importance ratings of usability dimensions in system evaluation

Författare:

 • Hans Jander
 • Jonathan Borgvall
 • Henrik Artman
 • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2017-02-21

Rapportnummer: FOI-R--4397--SE

Sidor: 21

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • användbarhet
 • HMI
 • HCI
 • systemutvärdering
 • användbarhetsutvärdering
 • kontextuella aspekter av utvärdering
 • användningskontext
 • dimensioner av användbarhet

Sammanfattning

Kontextuella aspekter av interaktion bör övervägas vid utveckling och utvärdering av olika typer av system. Denna studie undersöker betydelsen av kontextuella aspekter för fem användbarhetsdimensioner i systemutveckling och utvärdering: relevans, effektivitet, lärbarhet, felhantering och attityd/inställning. Två olika kontextuella aspekter av användning undersöktes under system-utvärderingstest där två grupper av erfarna stridspiloter utförde fördefinierade uppgifter i ett nytt system för civil navigering och ett nytt system för angivning av mål. Resultaten från systemutvärderingstesten tyder på att kontextuella aspekter har effekt på användarens skattningar av betydelse för alla dimensioner, och att de kontextuella aspekterna bedömdes av användarna som viktigare i samband med angivning av mål. En slutsats blir att kontexten har avgörande betydelse vid bedömning av relevansen hos användbarhetsmått. Detta innebär att föreslaget ramverk bidrar till systemutveckling och utvärdering av simulerade och scenariobaserade miljöer och pekar vidare på vikten av designen av scenarier för genomförande av utvärderingar av användbarhet i simulerade miljöer.