Snabb anpassning av materielsystem - effektivt samarbete med leverantörer

Författare:

  • Mattias Axelson
  • Martin Lundmark
  • Karin Schröder

Publiceringsdatum: 2017-03-06

Rapportnummer: FOI-R--4408--SE

Sidor: 82

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • materielförsörjning
  • beredskap
  • förmågehöjning
  • snabb anpassning
  • samarbete
  • brådska
  • integrerade team.

Sammanfattning

Hur kan Försvarsmaktens komplexa materielsystem snabbt anpassas till nya hot eller uppgifter? Frågan är aktuell i och med kombinationen av snabb teknologisk utveckling och säkerhetspolitiskt ökad spänning i Sveriges närområde. Uppgiften är en utmaning eftersom korta tidsförhållanden ställer andra krav än vad den ordinarie materielprocessen är utformad att hantera. Behov av snabb anpassning uppstår då existerande materielsystem behöver nya egenskaper för att möta uppkommet hot eller ny uppgift. Det handlar alltså om att snabbt reducera ett oväntat gap i den operativa förmågan. Det handlar inte om att genomföra åtgärder för att uppnå en sedan tidigare beslutad ambitionsnivå på kortare tid, utan om att bemöta en ny kravbild. Det handlar inte om snabb anskaffning av ny materiel, utan om anpassning av redan existerande. Med andra ord, en innovativ förändring av existerande materielsystem. Snabb anpassning kan inkludera olika typer av materiel och systemnivåer. Snabb anpassning kan också behöva genomföras på olika tidsskalor - beroende på behov och vad som är tekniskt möjligt. Det som är utmärkande för snabb anpassning är hög komplexitet avseende uppgiften och stor brådska i realisering av lösning. Innebörden av att vara snabb i genomförandet av en uppgift under sådana förutsättningar bör ses i relation till förutsättningarna. Att anpassa mjukvara kan ske på några timmar eller dagar. Att bygga om ett materielsystem kan däremot ta flera månader, upp till ett par år. I praktiken behöver därför möjligheten att vara snabb värderas mot behovets karaktär. Mot bakgrund av riksdagens beslut i den försvarspolitiska inriktningen, att krigsförbandens operativa förmåga ska stärkas under de kommande åren,1 framstår förmågan till snabb anpassning för nationella försvaret viktig. Idag är det dock oklart hur snabb anpassning ska genomföras av Försvarsmaktens mest kritiska materielsystem på ett kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt sätt. För att utveckla en förmåga till snabb anpassning behövs därför kunskap om vilka förutsättningar som möjliggör anpassning för en realisering av kvalitativt högre förmåga, på kort tid.