Monitorerings- och övervakningssystem - En kategorisering och översikt inom IIS

Författare:

  • Amund Gudmundson Hunstad
  • Martin Karresand

Publiceringsdatum: 2017-04-18

Rapportnummer: FOI-R--4420--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IDS
  • intrångsdetektering
  • industriella styrsystem
  • SCADA
  • IT-säkerhet

Sammanfattning

Rapporten presenterar ett ramverk för klassificering av intrångsdetekteringssystem (IDS) för industriella informations- och styrsystem (IIS) baserat på existerande ramverk för IDS för IT-system. Ramverket kan till exempel användas som underlag vid behovsanalys, kravställning och anskaffning av IDS för IIS. Vidare ges i rapporten exempel på befintlig forskning och kommersiella system inom området. I rapporten konstateras att IIS medför ett antal specifika krav på förmågor hos IDS och att IIS IT-säkerhetsmässigt ligger efter i utvecklingen relativt den ökade internetuppkopplingen av system som pågår. Behovet av fungerande och anpassade IDS för IIS är därför stort.