Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda.

Författare: Lisa Kaati
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 2017
Publiceringsdatum: 2017-05-15
Rapportnummer: FOI-R--4429--SE
Nyckelord: våldsbejakande religiös extremism, Islamiska staten, IS, propaganda
Keywords: violent religious extremism, Islamic State, IS, propaganda
Sammanfattning: I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågår fram till mars 2019 och detta är den andra rapporten inom ramen för uppdraget. Syftet med rapporten är att belysa olika aspekter av terrorgruppen IS digitala propaganda; hur propagandan sprids, vilka budskap som förmedlas, hur budskapen varierar över tid och vilken roll bilder har i propagandan. Vi har också studerat kvinnors och barns roll i IS propaganda och hur en ungdomskultur som benämns som Jihadi cool vuxit fram med en egen typ av klädstil, musik och kulturyttringar. IS propaganda innehåller en stor mängd religiösa begrepp och hänvisningar, som IS ibland tilldelat en annan betydelse än den traditionella. Därför ägnas en del av rapporten till att beskriva det religio-politiska språkbruket inom islam, och hur det kan användas för att föra fram olika typer av budskap.
Abstract: This report presents research carried out within the project (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda) that has been assigned to the Swedish defence research agency by the Swedish Government. The project will continue until March 2019. The purpose of this report is to highlight various aspects of IS's digital propaganda; How it is spread, what its content is, how the content varies over time, and how images are used in the propaganda. We have also studied the role of women and children in IS-propaganda, and how a youth culture called Jihadi cool has evolved with its own kind of clothing, music and cultural expressions. IS's propaganda contains a variety of religious concepts and references, which IS sometimes use in a non-traditional way. Therefore, a chapter in this report describes how Islamic politico-religious language can be used to convey different kinds of messages.