Att använda scenarier i planering för civilt försvar

Författare:

  • Daniel Jonsson

Publiceringsdatum: 2017-06-16

Rapportnummer: FOI-R--4434--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • civilt försvar
  • totalförsvar
  • scenarier
  • scenarioplanering
  • typfall
  • kontextscenarier

Sammanfattning

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer ökade krav på den svenska totalförsvarsförmågan. Myndigheter har av regeringen fått uppdraget att återuppta planeringen för civilt försvar. I den planeringen är scenarier är ett centralt hjälpmedel. Scenarier är ett brett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Med scenarier för planering för civilt försvar avses typfall, som är ett slags händelsescenarier, samt kontextscenarier, som är ett slags omvärldsscenarier. Målet med scenarioplanering är att hitta robusta strategier, dvs. att under osäkerhet besluta om åtgärder och planer som kan fungera oavsett framtida omvärlds- eller händelseutveckling. Därför bör man arbeta med en scenariouppsättning där scenarierna inte liknar varandra för mycket, utan snarare är av olika karaktär. Det civila försvarets uppgifter är att vid höjd beredskap och krig värna civilbefolkningen, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna samt stödja Försvarsmaktens förmågor. Att planera för detta kräver förståelse för hur förutsättningarna för att lösa uppgifterna påverkas av angreppets/konfliktens karaktär och dess fysiska och psykologiska effekter, som i sin tur påverkar samhällsfunktionerna. De ursprungliga typfallen som utpekats som planeringsunderlag fokuserar främst på angreppets karaktär. För att kunna planera för det civila försvaret krävs dock detaljerade antaganden om angreppets effekter och påverkan på samhället, vilket således bör inkluderas i utvecklade typfall. Vidare bör typfallens utformning och omfattning anpassas efter vad de ska användas till, exempelvis som underlag för utbildning eller analyser, som verktyg för planering eller utvärdering, eller som styrande förutsättningar för planering. Förutsättningarna för att kunna lösa de civila försvarets uppgifter beror inte bara på de händelseutvecklingar som det civila försvaret ska kunna möta utan även på hur omvärlden ser ut i termer av säkerhetspolitisk situation och samhällskontext, t.ex. hur den fredstida krisberedskapen är organiserad. Därför kan kontextscenarier som speglar omvärlden vara nödvändiga som komplement till typfall, särskilt i ett mer långsiktigt framtidsinriktat planeringssammanhang. En metodik för att utveckla typfall och eventuella kontextscenarier föreslås med följande moment: 1) Fördjupa och förtydliga hotbild 2) Generera scenariobyggstenar 3) Formulera scenarier 4) Kvalitetssäkra scenarierna. Beroende på planeringens inriktning kan olika typer av scenariobyggstenar vara relevanta. Avseende angreppets/konfliktens karaktär kan det handla om varianter på vad en tänkt motståndare använder för militära maktmedel men även psykologiska, ekonomiska, diplomatiska och politiska maktmedel. Detta omfattar således också den gråzonsproblematik som präglar hybridkrigföring, exempelvis i termer av informations- och påverkansoperationer.