Industriella protokoll i Sverige

Författare:

  • Daniel Eidenskog
  • Björn Lindahl

Publiceringsdatum: 2017-07-06

Rapportnummer: FOI-R--4438--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ICS
  • industriella informations- och styrsystem
  • protokoll
  • kritisk infrastruktur

Sammanfattning

Industriella informations- och styrsystem använder en uppsjö olika protokoll beroende på faktorer som systemets ålder, leverantör, befintliga system och beställarens preferenser. Många sektorer inom kritisk infrastruktur använder industriella information- och styrsystem för att kontrollera kritiska processer, exempelvis inom dricksvattenförsörjning, avloppsrening, elproduktion och eldistribution. Den här rapporten presenterar en studie över vanligt förekommande protokoll inom kritisk infrastruktur i Sverige. Studien består av två huvuddelar, först en intervjuserie följt av en litteraturgenomgång. Intervjuerna fokuserade på att samla in information om vilka protokoll som används, medan litteraturgenomgången gav information om respektive protokoll och deras egenskaper. Resultaten visar att många olika protokoll används inom kritisk infrastruktur. Många organisationer använder en mängd olika protokoll, ofta beroende på historiska skäl såsom befintliga system och att olika delar av organisationen tidigare varit oberoende från varandra. Protokollvalet är sällan i fokus vid uppgraderingar och nyinstallationer, istället är det snarare systemets övergripande funktion och leverantörernas preferenser som styr valet av protokoll.