Insatsuppföljning Mali 04/05

Författare:

  • Cecilia Hull Wiklund
  • Helene Lackenbauer

Publiceringsdatum: 2017-12-27

Rapportnummer: FOI-R--4487--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Mali 04
  • Mali 05
  • MINUSMA
  • ISR
  • FN
  • Försvarsmakten
  • Insatser

Sammanfattning

Både Mali 04 och Mali 05 har utgjort styrkebidrag som löst sina uppgifter med hög kvalitet. Samtidigt har ASIFU och ISR-förbandens underrättelseproduktion haft begränsad effekt på MINUSMA. Detta beror i stort på att MINUSMA fortfarande lider av bristande erfarenhet och förmåga att leda och inrikta underrättelseförband och effektivt nyttja underrättelseförmågor. Den svenska insatsens tydligaste bidrag till MINUSMA:s måluppfyllnad är därför inte förbandens ISR-förmåga utan förbandens grundläggande militära kompetens och kvalitet. Något ironiskt har de svenska styrkebidragens största operativa effekt bestått i att spela rollen som klassisk peacekeeper, genom en hög närvaro bland befolkningen och stor militär professionalitet. I den framtida utvecklingen av MINUSMA:s ledningssystem finns en risk att den svenska ISR-förmågan, om än fortsatt efterfrågad, kommer att bli överflödig. Redan idag är det svenska ISR-bidraget för ambitiöst i förhållande till vad FN både förväntar sig, begär och kan hantera. Samtidigt anses den svenska Mali-insatsen utgöra ett viktigt bidrag till den principiella underrättelseutvecklingen i FN. En existerande misstro mot ISR förbanden, grundad i uppfattningen att förbanden undanhåller information, skulle möjligen kunna få en hämmande effekt på den långsiktiga underrättelseutvecklingen i FN. Ett mindre kvalificerat svenskt bidrag, med färre skyddsvärda delar och större möjlighet att dela information, skulle sannolikt generera en större positiv effekt på MINUSMA. En formell ambitionssänkning i det svenska bidraget till MINUSMA skulle kunna höja den operativa effekten på insatsen.