Karriärhinder för unga militära kvinnor

Författare:

  • Karin Schröder

Publiceringsdatum: 2018-01-19

Rapportnummer: FOI-R--4541--SE

Sidor: 82

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • jämställdhet
  • jämställdhetsintegrering
  • karriärhinder
  • glastak
  • motivation
  • militära kvinnor
  • försvarsmakten

Sammanfattning

Denna rapport är baserad på forskning inom projekt FoT Militära Professionen: Longitudinell studie av personalflödesfaktorer ur ett genderperspektiv. Målsättningen är att föreslå åtgärder som reducerar karriärhinder för kvinnor samt stärker Försvarsmaktens arbete med kvantitativ och kvalitativ jämställdhet på alla nivåer i organisationen. Det övergripande mönstret av könsrelaterade förhållanden i en organisation kan kallas för genderregim. Detta mönster som kontinuerligt vidmakthålls i organisationen är den kontext genom vilken barriärer för kvinnors karriär i Försvarsmakten skapas. I rapporten studeras genderregimen ur fyra olika perspektiv; Fördelning av makt, arbete och resurser; Attityder, kultur, ideal och symboler; Relationer, interaktioner och nätverk; Personligt förhållningssätt och motivation, i syfte att förstå orsaker till och identifiera barriärer för unga militära kvinnor. Studien visar att förbättringar skett över tiden men att betydande barriärer alltjämt finns och nya uppstår i organisationen till följd av jämställdhetsarbetet. Barriärerna är till stor del skenbart sakliga, transparenta och subtila vilket gör de svåra att såväl identifiera som åtgärda. Likväl hindrar de att Försvarsmakten når sina kvantitativa och kvalitativa jämställdhetsmål. De barriärer som identifierats är främst kopplade till rekrytering, befattningskrav, karriärvägar, relationer med chefer och attityder mot militära kvinnor.