Joint Force of the Group of Five - A review of multiple challenges

Författare:

  • Karolina Gasinska Singh
  • Elias Bohman

Publiceringsdatum: 2017-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4548--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • G5 Sahel
  • terrorism
  • Sahelregionen
  • Afrika

Sammanfattning

Som ett svar på en försämrad säkerhetssituation i Sahelregionen etablerade grupperingen "G5 Sahel" bestående av Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger samt Mauretanien, en gemensam styrka. Syftet med denna studie är att ge en överblick över de huvudsakliga utmaningarna för den gemensamma styrkan (Force Conjointe du G5 Sahel - FC-G5S) för att uppnå full operativ förmåga under 2018. De identifierade utmaningarna har placerats i tre kategorier: utmaningar kopplade till operationalisering av FC-G5S, farhågor rörande FC-G5S:s ramverk och problem som kan uppstå i insatsområdet. De huvudsakliga utmaningar för operationalisering av styrkan har identifieras som bristen på finansiering samt att G5S-länderna även hotas av andra säkerhetshot som inte ingår i FC-G5S insatsområde. De huvudsakliga farhågorna gällande ramverken identifierades som oklarheter gällande poliskomponenten, avsaknaden av adekvata nationella mekanismer för ansvarsutkrävande samt frånvaro av vision för hur den gemensamma styrkan ska underlätta humanitära- och utvecklingsinsatser. Angelägna utmaningar i insatsområdet har identifierats som begränsad underrättelseförmåga, omfattande beroende av externt stöd och att det kan uppstå potentiella luckor i kommando- och kontrollstrukturerna i samband med rotationer av bataljonerna.