Muslimska brödraskapet - en kunskapsöversikt

Författare: Rickard Lagervall
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2018
Publiceringsdatum: 2018-09-05
Rapportnummer: FOI-R--4608--SE
Nyckelord: Muslimska brödraskapet, MB, brödraskapet, politisk islam
Keywords: Muslim brotherhood, MB, brotherhood, political islam
Sammanfattning: I den här rapporten presenteras forskning och analys som har utförts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Syftet med rapporten är att beskriva Muslimska brödraskapet utifrån ett religionshistoriskt perspektiv för öka kunskapen om en organisation som är svår att studera och som det finns begränsat med forskning om. Rapporten behandlar Muslimska brödraskapets utveckling i olika länder som exempelvis Egypten, Saudiarabien, Qatar, Jordanien, Syrien, Algeriet, Tunisien samt den utveckling som skett i Europa och Sverige. Rapporten tar även upp inflytelserika ideologer och tänkare som åberopas av sympatisörer till brödraskapet i Europa
Abstract: This report presents research carried out within the project (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda) that has been assigned to the Swedish Defence Research Agency by the Swedish Government. This purpose of this report is to give an overview about the Muslim Brotherhood from a religious history perspective to increase the knowledge an organization that is hard to study and an area where limited research have been conducted. The overview describes the development of Muslim Brotherhood in various countries such as Egypt, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Syria, Algeria, Tunisia along with the development of the movement in Europe and Sweden. This overview also addresses influential ideologists and thinkers that might have influenced the Muslim Brotherhood in Europe and, finally, there is a study of how the Swedish media writes about the Muslim Brotherhood.