Muslimska brödraskapet - en kunskapsöversikt

Författare:

  • Rickard Lagervall

Publiceringsdatum: 2018-09-05

Rapportnummer: FOI-R--4608--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Muslimska brödraskapet
  • MB
  • brödraskapet
  • politisk islam

Sammanfattning

I den här rapporten presenteras forskning och analys som har utförts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Syftet med rapporten är att beskriva Muslimska brödraskapet utifrån ett religionshistoriskt perspektiv för öka kunskapen om en organisation som är svår att studera och som det finns begränsat med forskning om. Rapporten behandlar Muslimska brödraskapets utveckling i olika länder som exempelvis Egypten, Saudiarabien, Qatar, Jordanien, Syrien, Algeriet, Tunisien samt den utveckling som skett i Europa och Sverige. Rapporten tar även upp inflytelserika ideologer och tänkare som åberopas av sympatisörer till brödraskapet i Europa