På egen hand i nationens tjänst

Författare:

  • Per Wikberg
  • Charlotte Stenius
  • Magdalena Granåsen

Publiceringsdatum: 2019-06-27

Rapportnummer: FOI-R--4632--SE

Sidor: 74

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • intervjustudie
  • veteran
  • enskild insats
  • Försvarsmakten
  • internationell insats

Sammanfattning

Enskilda insatser är benämningen på de internationella uppdrag som Försvarsmakten bemannar på enskilda platser på uppdrag av organisationer såsom FN, EU, Nato m.fl. En mera omfattande uppföljning av dessa enskilda insatser saknas. Därför har Försvarsmakten initierat tre delstudier, en registerstudie, en enkätstudie samt en intervjustudie för att kartlägga erfarenheter och konsekvenser av enskilda insatser som genomförts under perioden 1990-2015. Syftet med studierna har varit att utveckla och förbättra Försvarsmaktens stöd till och uppföljning av sådana insatser. I denna rapport redovisas intervjustudien. Intervjustudien utgick från en öppen frågeställning utan i förväg specificerade hypoteser. Totalt genomfördes 20 intervjuer. De intervjuade fick berätta om sina upplevelser över tid avseende yrkesroll, familj, individuell utveckling och övrigt. Analysen baserades på en innehållsanalys av intervjupersonernas utsagor. Utsagor med likartat innehåll sorterades in i en lista med kategorier av erfarenheter som sedan sammanfattades. Resultaten från studien pekar på att beslutet att söka enskild insats ofta är ett livsprojekt- ett äventyr man länge planerat. Stödet hemifrån är viktigt. Den långa tjänstgöringstiden och den begränsade kontakten med familjen innebär en belastning på relationen. Nästan hälften har haft med sig sin familj under någon av sina insatser. Nästan alla intervjuade hade genomfört fler än en enskild insats. Förberedelserna har varit tillräckliga, men delar kan förbättras, i synnerhet avseende den utmaning som kulturella skillnader kan innebära. En enskild insats innebär ett stort eget ansvar och problemlösande. Flera föreslår ett mentorssystem och kontakt med någon annan svensk person i området upplevs som värdefullt. Vissa har upplevt brister i stödet från Försvarsmakten under insatsen. Flera beskriver hotfulla situationer till följd av konfliktsituationen i insatsområdet, men många menar att bristande trafiksäkerhet är den allra största risken. Flera beskriver att det kan råda en alkoholkultur med få restriktioner under enskilda insatser, vilket ibland inneburit en risk, både för den enskildes hälsa men det har även påverkat operationssäkerheten. Mottagandet och avrapporteringen vid hemkomst upplevs olika, vissa vill hem till familjen direkt och andra avrapporterar gärna först. De flesta av de intervjuade skulle kunna tänka sig att åka på enskild insats igen. Utifrån studien rekommenderas att undersöka om det nuvarande hemkomstsamtalet kan ske i insatsområdet eller i dess anslutning innan hemkomsten till Sverige. Vidare kan Försvarsmakten utveckla hur man tar tillvara erfarenheterna från de som deltagit i en enskild insats, kanske genom att de får utbilda andra eller som mentorer. Det är också viktigt att markera värdet av utlandstjänstgöring genom symboliska åtgärder såsom medaljer, på veterandagar eller på annat sätt.