Långsiktig förmågebedömning för civilt försvar - Underlag till en fortsatt utvecklingsprocess

Författare:

  • Robert Frisk
  • Lovisa Mickelsson
  • Frej Welander
  • Åke Wiss
  • Malin Östensson

Publiceringsdatum: 2019-10-22

Rapportnummer: FOI-R--4646--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civilt försvar
  • Långsiktig förmågebedömning
  • Myndighetsövergripande planering
  • Totalförsvar
  • Perspektivstudie

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under hösten 2018 genomfört metodstudien Långsiktig förmågebedömning för civilt försvar (LFB-CF). Studieuppdraget har analyserat om Försvarsmaktens (FM) arbetsprocess för att bedriva perspektivstudier kan utgöra grund och inspirationskälla vid utvecklingen av LFB-CF. Rapporten redovisar ett förslag på arbetsprocess för LFB-CF, vilken skulle kunna utnyttjas vid framtagandet av beslutsunderlag för framtida (total)försvarspolitiska inriktningsbeslut. Under arbetet har det inte framkommit några indikationer på att den föreslagna arbetsprocessen inte skulle kunna genomföras på MSB. Tvärtom finns det processer och skriftliga avrapporteringar inom ramen för arbetet med befintlig krisberedskap samt pågående utveckling av beredskapsplaneringen som skulle kunna underlätta och stödja ett eventuellt framtida arbete med LFB-CF. Dock är det viktigt att betona att vidare utvecklings- och utredningsarbete krävs för att utvärdera processens genomförbarhet, dess praktiska nytta och kostnaderna för ett möjligt införande. Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) slutredovisade 1989, med namnet Civil beredskap inför framtiden - Civila försvarets perspektivstudie, sin syn på LFB-CF inom ramen för dåtidens beredskapsplanering med stöd av bland annat FM. 30 år senare har behovet återkommit i form av LFB-CF. I metodstudien omnämns inte arbetsprocessen som en Civil perspektivstudie då förutsättningarna att genomföra sådana omfattande studier är avsevärt annorlunda.