Näringslivets roll i totalförsvaret - centrala frågor och vägar framåt

Författare:

 • Jenny Ingemarsdotter
 • Anna Sparf
 • Linda K Karlsson
 • Jenny Lundén

Publiceringsdatum: 2018-12-20

Rapportnummer: FOI-R--4649--SE

Sidor: 80

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • totalförsvaret
 • civilt försvar
 • ekonomiskt försvar
 • näringslivet
 • K-företag
 • försörjningsberedskap
 • gråzon
 • krig

Sammanfattning

Denna rapport belyser centrala frågor och vägval som har betydelse för arbetet med att etablera nya strukturer för näringslivets roll i totalförsvaret. Med fokus på innebörden av näringslivets roll för beredskapen analyseras följande frågeställningar: - På vilka sätt involverades näringslivet i det tidigare totalförsvaret? - Vilka utmaningar och lösningar har identifierats av näringslivet och myndigheter idag? - Vad krävs för en god försörjningsberedskap? - Vilka metoder och verktyg skulle kunna användas eller utvecklas för att engagera näringslivet i totalförsvaret i bredare mening? Inom ramen för dessa frågeställningar görs analyser av hotbilderna (från gråzonsproblematik till krig) liksom begränsningar och möjligheter kopplat till olika modeller och metoder (som t.ex. lagar och regelverk, K-företag, avtal och beredskapskontrakt, offentlig upphandling, övningar och utbildning). Rapporten avslutas med reflektioner kring viktiga beståndsdelar och möjliga framgångsfaktorer vad gäller statens och näringslivets fortsatta samverkan för att bygga upp ett nytt totalförsvar.