Sammanvägd överlevnadsbedömning, lägesrapport 2018

Författare:

  • Camilla Andersson
  • Rolf Jarlås
  • Charlie Hagerman
  • Lars Svensson
  • Henrik Reimer

Publiceringsdatum: 2019-02-06

Rapportnummer: FOI-R--4677--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sammanvägd överlevnadsbedömning.

Sammanfattning

Sammanvägd överlevnadsbedömning (Eng: Integrated survivability) avser bedömning av överlevnadsförmåga på övergripande systemnivå. Överlevnadsförmåga definieras här som förmågan att framgångsrikt bedriva verksamhet i en hotmiljö. Arbetet bedrivs som ett delprojekt inom FoT-projekt Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering. Målet med delprojektet är kunna genomföra en sammanvägd överlevnadsbedömning utgående ifrån olika funktioners inverkan på överlevnadsförmågan hos i första enstaka plattformar. Under året har fokus legat på att få en grundläggande uppfattning om hur en metodik bör struktureras och vilka metoder som står till buds för att kunna genomföra en bedömning. I uppgiften har också ingått att definiera ett typscenario som kan användas i det fortsatta arbetet. För att få en överblickbar och hanterbar omfattning på arbetet omfattar typscenariot ett mekaniserat förband på plutonsnivå med ett tydligt avgränsat antal funktioner. Föreliggande rapport är en lägesrapport. För det fortsatta arbetet föreslås att verksamhet bedrivs med att utveckla metodik både genom teoretiska studier och praktisk tillämpning.