Resultatöverföring i praktiken. En beskrivning av arbete med att identifiera och överföra relevanta resultat från EU-projekt till en myndighet

Författare:

 • Tommy Westman
 • Sinna Lindquist
 • Lisa Hörnsten-Friberg

Publiceringsdatum: 2018-12-19

Rapportnummer: FOI-R--4687--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Horisont 2020
 • säkra samhällen
 • samhällssäkerhet
 • krisberedskap
 • EU
 • projekt
 • ramprogram
 • resultatöverföring
 • spel
 • workshop
 • slutanvändare

Sammanfattning

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har under många år deltagit i olika forskningsprojekt som finansierats inom ramen för EU:s olika ramforskningsprogram. Normalt leder inte arbetet i dessa projekt, helt enligt plan, till färdiga lösningar utan till koncept eller prototyper av varierande mognadsgrad. Ibland deltar även svenska myndigheter i dessa projekt som samarbetspartners, ibland inte. Även om ingen svensk myndighet deltar kan det fortfarande vara så att de resultat som tas fram, även om de inte är i en helt färdig form, kan vara av intresse för en svensk myndighet och skulle, efter vidare bearbetning, kunna komma till nytta i sådan verksamhet. Det är en utmaning att på ett bra sätt sammanfatta och presentera resultat för en tänkt mottagande myndighet så att man också kan fånga in vilka av resultaten, särskilt om de är många, som kan vara av störst intresse och nytta. Det har att göra med dels att det rör sig om lösningar i prototypstadiet, dels att lösningarna under projektets gång anpassas till att fungera för de under projektet definierade behoven. Det är också en utmaning att sammanfatta och presentera lösningarna i en lämplig kontext för en intresserad myndighet om dess behov och arbetssätt inte är kända hos forskningsutföraren (FOI) genom exempelvis tidigare samarbeten. Denna rapport beskriver en ansats att i en workshop, kraftigt inspirerad av spelmetodik som använts inom NATO och Försvarsmakten, genomföra en inledande sådan kunskapsöverföringsaktivitet. Det är en aktivitet som inte bara syftar till att presentera ett stort antal resultat som har kommit ur de olika forskningsprojekten utan även att mappa dem mot konkreta behov hos den mottagande myndigheten. Då behöver resultaten vara tillräckligt mätbara och analyserbara för att utgöra ett bra underlag för vidare diskussioner, där aktiviteter kan planeras och prioriteras. Denna rapport är inte tänkt att på något sätt vara en fullödig metodbeskrivning utan snarare en utförlig redovisning av ett lyckat experiment av att skala ner en sådan typ av spel så att det går att genomföra under en heldagsworkshop. Denna workshop utföll väldigt väl och tanken med rapporten är att ta tillvara den erfarenheten. Rapporten utgör även, förhoppningsvis, en intressant läsning och kanske även inspiration för de som i största allmänhet är intresserade av workshop- eller spelmetodik. Arbetet har gjorts inom ramen för projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. Det treåriga plattformsprojektet drevs i en första fas under perioden 2015- 2017 och med en andra fas 2018-2019 av FOI. Syftet med projektet är att öka nyttan för svensk krisberedskap av EU-finansierade projekt. Plattformen är en samlande nod för svenska behov inom H2020:s utlysningar och för den kunskap som genereras i EUprojekt inom området. www.foi.se/plattform