Probit functions for selected chemicals based on AEGL-3 values

Författare:

  • Ulrika Bergström
  • Sofia Jonasson
  • Åsa Gustafsson

Publiceringsdatum: 2019-07-05

Rapportnummer: FOI-R--4720--SE

Sidor: 23

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • Skadeutfallsberäkningar
  • probitfunktion
  • riskområde
  • industrikemikalier
  • brandgaser
  • nervgaser

Sammanfattning

Läckage av flyktiga och högtoxiska kemikalier kan bilda gasmoln, som ibland kan transporteras långa avstånd med vinden innan turbulensen späder ut gasmolnen till ofarliga koncentrationer. Spridningsmodeller som tas fram vid FOI beskriver fördelningen av kemikalier i omgivningen efter t.ex. en olycka eller brand. Med dessa beräkningar som grund kan man därefter genomföra skadeutfallsberäkningar av uppskattad skaderisk för allmänheten vid olika exempel på utsläppsscenarier/- händelser. Denna rapport är helt omarbetad mot tidigare rapporter framtagna av FOI/tidigare FOA. I tillägg har fyra nya kemikalier lagts till då de, liksom de tidigare industrikemikalierna, kan återfinnas i brandrök. För att kunna göra skadeutfallsberäkningar behövs data av god kvalitet från kemikalieexponering med olika koncentrationer vid olika tidpunkter och med tydliga mätbara effekter. I detta arbete har vi använt AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) riktvärden eftersom de är vetenskapligt baserade, är öppet tillgängliga, beskriver effekter och skadeutfall vid flera tidpunkter och är utformade och beräknade utifrån en genomsnittlig population, d.v.s. både för friska och känsliga individer. Probitfunktionen beskriver förhållandet mellan exponeringstiden, koncentrationerna i luften och skadeutfallet (andel personer som riskerar skadliga hälsoeffekter). I denna rapport har vi tagit fram regressionskoefficienter för probitfunktionen baserat på AEGL-3 värden för utvalda ämnen så att skadeutfallsberäkningar kan göras vid spridningsscenarier vid valfria tider upp till åtta timmars exponering. Metoden att ta fram regressionskoefficienten ß kommer ifrån RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Statens institut för folkhälsa och miljö), Nederländerna. För att validera probitfunktionen så jämfördes våra beräknade kemiska koncentrationer i luft med motsvarande AEGL-3 värden. För de flesta kemikalier överensstämmer våra beräknade koncentrationer relativt väl med AEGL-3. Vi jämför även probitfunktionerna framtagna via AEGL-3 med probitfunktioner framtagna av RIVM. För de flesta kemikalierna beräknar probitfunktionen baserad på AEGL-3, vid en given exponeringstid och skadeutfall, att risk för allvarlig skada sker vid lägre koncentrationer i luft jämfört med RIVM:s probitfunktion. Skillnaderna kan bero på att data baseras på olika studier, bedömer toxicitetsdata på olika sätt samt använder olika säkerhetsfaktorer för att extrapolera/ översätta resultat från djur till människa. I denna rapport har vi inte analyserat vad dessa variationer beror på för de enskilda kemikalierna. Sammanfattningsvis, föreslår vi att probit funktioner beräknade av RIVM används i första hand för att beräkna skadeutfall där det finns risk för dödlig exponering efter ett kemikalieutsläpp för en genomsnittlig befolkning. Vidare föreslår vi att probitfunktioner baserade på AEGL-3 används för kemikalier där RIVM inte har publicerat probitfunktioner.