Ny tid, ny strid - En studie av Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge

Författare:

  • Nima Khodabandeh
  • Peter Bäckström
  • Ulf Jonsson

Publiceringsdatum: 2019-10-30

Rapportnummer: FOI-R--4790--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi

Nyckelord:

  • Materielförsörjning
  • Strategi
  • Försvarsmakten
  • Försörjningstrygghet

Sammanfattning

Överbefälhavaren fastställde Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi (MFS) 2007. Sedan dess har det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats vilket inneburit att Försvarsmaktens fokus har skiftat från internationella insatser till nationellt försvar. Syftet med denna studie var att belysa vilken betydelse det förändrade säkerhetspolitiska läget har på MFS ändamålsenlighet och att identifiera förändringsbehov inför framtiden. Studien har utifrån semistrukturerade intervjuer undersökt hur Försvarsmakten, Regeringskansliet samt Försvarets materielverk ser på betydelsen av det förändrade säkerhetspolitiska läget för MFS, samt vilka behov och utmaningar som finns inför framtiden. Till det har tidigare studier och utredningar, från Totalförsvarets forskningsinstitut och andra myndigheter, sammanställts för att ge en bredare utgångspunkt för studiens analys. Studien konstaterar att det finns brister i den nuvarande strategin för Försvarsmaktens materielförsörjning. Det förändrade säkerhetspolitiska läget har resulterat i att fokus skiftat till nationellt försvar, vilket bland annat innebär ett ökat behov av försörjningstrygghet i högre konfliktnivåer. Den nuvarande strategin beaktar inte denna aspekt i tillräckligt stor utsträckning. Strategin ger heller ingen tydlig vägledning kring hur effektmål ska prioriteras eller uppnås. En reviderad strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning behöver därför på ett tydligare sätt beakta det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden och i förlängningen risken för höjd beredskap och krig i Sveriges närområde. En reviderad strategi bör ta hänsyn till hur det militära försvaret är tänkt att nyttjas.