Att leda brandbekämpning eller indirekt eld? Analys av militära ledningssystems tillämpbarhet för kommunal räddningstjänst

Författare:

  • Magdalena Granåsen
  • Mari Olsén

Publiceringsdatum: 2019-12-13

Rapportnummer: FOI-R--4883--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Kommunal räddningstjänst
  • ledning
  • ledningssystem

Sammanfattning

Denna rapport beskriver grunderna i militära ledningssystem samt värderar deras tillämplighet för svensk kommunal räddningstjänst. Grunden till uppdraget är den statliga utredningen om en effektiv kommunal räddningstjänst som skedde efter skogsbränderna 2018, där behovet av en mer enhetlig ledning av räddningstjänst identifierades. De militära ledningssystem som finns i dag har anor långt tillbaka, där två stora förgrundsgestalter var Napoleon och von Moltke. Efter andra världskriget tog amerikanska generaler med sig det franska sättet att organisera staber vilket därmed har blivit rådande inom Nato. Försvarsmakten definierar ett ledningssystem som doktrin, organisation, personal, teknik och metoder (MOPTD) som sätts samman för att stödja ledning av viss verksamhet. Rapporten beskriver militära ledningssystem inom dessa områden med exempel från Försvarsmakten och Nato. Analysen av militära ledningssystems tillämplighet för räddningstjänsten visar att det finns delar ur de militära ledningssystemen som skulle kunna nyttjas inom kommunal räddningstjänst för att bland annat skapa en större enhetlighet och systematik. Exempel på det är stabsstruktur och planeringsmetoden planering under tidspress (PUT). Oavsett vilka delar som ska tillämpas är det dock viktigt att beakta vilken miljö dessa kommer från och i vilka tidsskalor de tillämpas. Försvarsmaktens metoder har ett större fokus på planering vilket förutsätter en viss förvarning om en kommande händelse som inte finns på samma sätt inom den kommunala räddningstjänsten. När händelsen sker är det dock viktigt att snabbt kunna identifiera och starta igång processer för uthållighet.