Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering - Sammanfattande slutrapport för perioden 2017-2019

Författare:

 • Sofia Hedenstierna
 • Bo Johansson Gilljam
 • Mats Hartmann
 • Camilla Andersson
 • Joakim Storck
 • Matilda Ågren
 • Charlie Hagerman
 • Rolf Jarlås
 • Niklas Johansson
 • Peter Alvå
 • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2020-02-14

Rapportnummer: FOI-R--4891--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Vapen, skydd och säkerhet

Nyckelord:

 • Verkansvärdering
 • sårbarhetsvärdering
 • riskvärdering
 • Aval
 • människans sårbarhet
 • stora anläggningar
 • modern stridsvagn

Sammanfattning

Projektet Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering är ett FoT-projekt med syfte att vidmakthålla och vidareutveckla kunskap om hur man utför en verkans-, sårbarhets- och riskvärdering av konventionella stridsdelars verkan i främst plattformsmål men även komplext sammansatta större mål. 2019 var det tredje och sista året av projektet i en treårscykel och denna rapport beskriver kortfattat huvuddelen av de arbetsområden som har behandlats under treårsperioden. Dessutom beskrivs exempel på verksamheter utanför projektet där värderingskompetensen kommit till nytta. Projektet har arbetat med plattformar inom samtliga tre arenor - sjö, mark och luft med både verkans- och sårbarhetsfokus samt tittat på risk för egna plattformar. För att fokusera arbetet har dock tre fokusområden påverkat valet av verksamheter under de tre åren. De fokusområden som löpt genom verksamheten har varit: - stora anläggningar: exempelvis flygbas - människans sårbarhet - modern stridsvagn. Under 2019 har nio skriftliga rapporter producerats varav fyra utgjordes av leveranserna "Handbok för verkans- och sårbarhetsvärdering samt riskvärdering", "Nedkämpning av soldat vid träff av splitter: en jämförelse av utslagskriterier för människan", "Analys av värderingsmodeller - avrapportering av tilläggsbeställning inom FoT Vapen och skydd, Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering", samt denna slutrapport "Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering - Sammanfattande slutrapport för perioden 2017-2019". Utöver projektets egna arbetspaket har verksamheten kunskapsmässigt stöttat andra mer tillämpade projekt så som bidrag till Försvarsmaktens studier och enskilda beställningar där t.ex. verkan av eldhandvapen eller sårbarheten i stridsfordon värderats. För 2020-2022 kommer ett nytt FoT-projekt att starta kallat Värdering av verkan, sårbarhet och risk med dels nya forskningsfrågor och dels fortsatt arbete inom de områden som studerats under den senaste treårsperioden.

Dela sidan