Samverkan och ledning i gråzon – En identifiering av behov och verktyg

Författare:

  • Mari Olsén
  • Anders Melander
  • Ulrika Eckersand

Publiceringsdatum: 2020-06-22

Rapportnummer: FOI-R--4959--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • samverkan
  • ledning
  • gråzon
  • gråzonsproblematik
  • hybridhot

Sammanfattning

Gråzon brukar beskrivas som tillståndet mellan fred och krig där stater och andra aktörer försöker att påverka ett lands intressen, handlingsfrihet och förmåga. Syftet med denna rapport är att identifiera behov kopplade till samverkan och ledning i gråzon. Vidare är syftet att även identifiera relevanta verktyg som skulle kunna stödja aktörer i deras hantering av händelser i gråzon. Datainsamling har skett genom litteratur, workshop med forskare på FOI, intervjuer med krisberedskapsaktörer samt deltagande vid en internationell workshop. Som utgångspunkt har scenariot Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik använts. Behoven som identifierats rör följande områden: (1) förståelse av gråzon, (2) hantering av händelser i gråzon, (3) informationshantering i gråzon, (4) uthållighet vid hantering av gråzon samt (5) organisering. De identifierade verktygen har delats upp i metoder och ramverk. Metoder är mer generella för ledning och samverkan medan ramverken är specifikt utformade för gråzon. Gråzon som begrepp bör vidare adresseras för huruvida det begreppet ska ligga till grund för hur en sådan situation ska hanteras. Begreppet kan vara viktigt för diskussioner som ger en mental förberedelse men mer problematiskt att utgå ifrån vid analyser av händelser.