Planering under osäkerhet: Om att planera för det okända inom krisberedskapen, totalförsvaret och andra områden

Författare:

  • Christoffer Wedebrand

Publiceringsdatum: 2020-08-24

Rapportnummer: FOI-R--4972--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • Klimatanpassning
  • krisberedskap
  • civilt försvar
  • totalförsvar
  • osäkerhet
  • robusta beslutsstödsmetoder

Sammanfattning

Osäkerheten om framtiden medför utmaningar såväl för beredskapsplaneringen som för annan typ av planering. I denna rapport presenteras några centrala slutsatser från ett forskningsprojekt som har undersökt möjligheten att använda så kallade robusta beslutsstödsmetoder i Sverige. Metoderna benämns robusta eftersom syftet är att besluten ska leda till bra resultat trots stor osäkerhet. Dessutom relateras dessa slutsatser till reflektioner som har förts tidigare vid Försvarets forskningsanstalt. Baserat på litteraturgenomgången föreslås ett antal vägledande principer för hanteringen av osäkerhet: - Acceptera och tydliggör osäkerheten. - Använd bottom-up-processer/nedifrånansatser. - Komplettera med flexibla lösningar/aktiva åtgärder. - Formulera scenarier med olika konkretionsgrad för olika ändamål.