Radiostörningar från solcellsanläggningar

Författare:

  • Karina Fors
  • Sara Linder
  • Thomas Ranström

Publiceringsdatum: 2020-10-23

Rapportnummer: FOI-R--5021--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Radiostörning
  • EMC
  • EMI
  • telekonflikt
  • solceller
  • solpaneler

Sammanfattning

Sveriges klimatmål 2040 är 100% förnybar elproduktion och den omställningen har lett till att antalet solcellsanläggningar har ökat i Sverige och även kommer fortsätta öka. I och med den ökade användningen finns en oro för att elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar ska störa radiomottagare i närheten. Under det senaste året har ett flertal störningsincidenter inträffat med radiostörningar. Störningsproblem har framförallt rapporterats på kortvågsbandet men även på högre frekvenser som används av mobiltelefonisystem eller kommunikationssystem för blåljusmyndigheter. Syftet med rapporten är att ge en överblick över de störningsproblem som rapporterats i såväl Sverige som övriga världen. Rapporten innehåller även en sammanfattning av den forskning kring elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och solceller som bedrivits av olika aktörer under ett stort antal år. Av stort intresse är de mätningar som genomförts av utstrålad störning från solenergianläggningar. Utifrån de rapporterade incidenter och vetenskapliga rapporter som publicerats är det tydligt att det förekommer radiostörningsproblematik kopplat till solcellsinstallationer. Det finns dock kvarvarande frågor kring hur vanligt förekommande problematiken är och vilka störnivåer det rör sig om för olika typer av anläggningar. Den ökade förekomsten av solcellsanläggningar riskerar också att leda till fler störningsincidenter om inte problematiken tas på allvar och åtgärdas.