Samverkande IoT-system och lägesbild

Författare:

  • Ronnie Johansson
  • Pontus Hörling
  • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2021-02-25

Rapportnummer: FOI-R--5029--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Internet of Things
  • IoT
  • Lägesbild
  • Nato

Sammanfattning

Den tekniska utvecklingen, bland annat i form av telekommunikation med hög bandbredd och miniatyriserad energisnål elektronik, stimulerar investeringar i IoT-system (Internet of things/"Sakernas internet") och framväxten av fenomen som "smarta städer" och "smarta bilar." Förväntningen är att en ökad tillgång på (relevant) data skall möjliggöra uppföljning och effektivisering av existerande verksamhet och skapandet av helt nya tjänster. Samtidigt finns det en potential i att IoT-system som primärt är utvecklat för ett visst syfte kan komma till användning i en helt annan verksamhet, exempelvis för samverkan vid samhällskriser. Särskilt myndigheter kan tänkas vara benägna att samverka kring IoT-system. I föregående arbete fokuserades på framväxande civila IoT-system, men i det här arbetet tas ett steg närmare nyttan för Försvarsmakten genom att undersöka hur FM skulle kunna förstärka sin lägesbild med hjälp av offentliga IoT-system. MSB:s modell för lägesbildsarbete och hur den har tillämpats i Stockholmsregionen studeras, samt dess relevans för Försvarsmakten diskuteras. De tekniska lösningar en arbetsgrupp inom Nato har använt för att förstärka den militära lägesbilden i samverkan med en smart stad studeras också och nyttan med dessa lösningar för att möjliggöra IoT-samverkan i syfte att förstärka Försvarsmaktens lägesbild diskuteras.