Test av process för avskanning av forskningsfronten - Genomfört på exemplet svart fosfor

Författare:

  • Eva Dalberg
  • Christina Grönwall
  • Göran Kindvall
  • Anna Lindberg
  • Johan Schubert

Publiceringsdatum: 2020-12-22

Rapportnummer: FOI-R--5056--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt

Nyckelord:

  • Avskanning
  • forskningsfront
  • metodtest
  • HSTOOL

Sammanfattning

Denna rapport beskriver utförandet av en avskanning av forskningsfronten för det tvådimensionella materialet svart fosfor. Arbetet bedrevs vid FOI under hösten 2020 på uppdrag av Försvarsmakten som en del av projektet Avskanning av forskningsfronten med expertmedverkan från projektet Materialteknik 2050, som genomförs på FOI:s forskningsanslag. Valet av ämne för avskanningen, svart fosfor, styrdes av intressen och behov inom projektet Materialteknik 2050, men också av att forskningsområdet bedömts vara av lämplig storlek och mognadsgrad för att vara ett första test av avskanningsprocessen som är under utveckling inom projektet Avskanning av forskningsfronten. Avskanningen identifierade några ur försvarssynpunkt potentiellt intressanta tillämpningar av svart fosfor, såsom sensorer, batterier, högeffektlasrar och smörjmedel. De viktigaste slutsatserna i denna rapport berör dock förbättringar av metodik och verktyg. Fokus för rapporten är en beskrivning av hur valda delar av den vid FOI utvecklade processen för avskanning av forskningsfronten (på engelska horizon scanning) tillämpats på området svart fosfor. En utmaning i arbetet var att den handledning för processen som beskriver hur arbete praktiskt bör bedrivas först tas fram nästa år. Därtill har processen av olika skäl enbart genomförts i vissa delar. Det genomförda arbetet har dock gett värdefulla erfarenheter som kan nyttjas i kommande arbete. Det viktigaste rådet inför kommande avskanningar är att närmare följa den utvecklade processen för avskanning av forskningsfronten än vad som varit praktiskt möjligt denna gång.

Dela sidan