Cyberfysiska sårbarheter i tunga fordon

Författare:

  • Christian Valassi
  • Martin Karresand

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Rapportnummer: FOI-R--5067--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Informationssäkerhet

Nyckelord:

  • cybersäkerhet
  • tunga fordon
  • industriella informations- och styrsystem

Sammanfattning

Fordon blir allt mer digitaliserade och förses med olika gränssnitt för uppkoppling mot internet och annan digital utrustning. Detta gäller inte minst tunga fordon, där olika påbyggnader från tredje part ytterligare ökar gränsytorna mot omvärlden. Samtidigt utgör en stor del av den tunga fordonsflottan en viktig del av samhällsviktig verksamhet. MSB har därför initierat en studie av cybersäkerhet i tunga fordon, med särskild inriktning mot fordon av vikt för civilförsvaret, för att belysa aktuell status och framtida trender inom området. Studien har bedrivits inom NCS3-samarbetet och bygger på en litteraturstudie inom området samt intervjuer med personal på olika befattningar inom räddningstjänsten och fordonstillverkare. Resultatet visar att cybersäkerhetsarbetet inom branschen ännu är i sin linda, men att tillverkningssidan har börjat anamma cybersäkerhetsprinciper vid nyutveckling. Trots att cybersäkerhetsnivån i tunga fordon är låg samtidigt som angreppsytorna ökar motverkar delvis det traditionella fokuset på tillförlitlighet och personsäkerhet (eng. safety) risken för framgångsrika angrepp. Vår bedömning är att för närvarande utgör något slags tillgänglighetsangrepp det största hotet.