Gråzonsproblematik och hybrida hot i transportsystemet

Författare:

 • Ester Veibäck
 • Ann-Sofie Stenerus
 • Anna Mcwilliams

Publiceringsdatum: 2021-03-09

Rapportnummer: FOI-R--5118--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • civilt försvar
 • gråzon
 • gråzonsproblematik
 • sårbarhet
 • hotbild
 • hybrida hot
 • tröskel
 • förmåga
 • transport
 • tåg
 • flyg
 • fartyg
 • lastbil
 • trafik

Sammanfattning

Genom den återupptagna planeringen för totalförsvaret har ökat fokus lagts på gråzonsproblematik och hybrida hot. En antagonistisk strategi att påverka eller skapa oro utan att eskalera till konflikt är inte något nytt. Men i ett samhälle som kännetecknas av öppenhet, tvärsektoriella beroenden och digitaliserade arbetssätt har nya tillämpningar och ökade sårbarheter uppkommit. Oavsett om Sverige i juridisk mening befinner sig i krig eller fred så behöver vi kunna möta den typen av hot. De sårbarheter och hot som diskuteras i rapporten är: - Marknadsförhållanden skapar spelplanen för företag och antagonister - Transportsystemets öppenhet och tillgänglighet kan utnyttjas av en antagonist - Intrång och störningar kan drabba anläggningar och system - Säkerhetsrisker uppkommer vid upphandling och användning av varor och tjänster - Beroenden skapar sårbarheter som kan utnyttjas av en antagonist - Utmaningar finns i utvecklingen av en sammanhängande beredskap Avslutningsvis konstateras att ett väl fungerande civilt samhälle står för en betydande del av den tröskeleffekt som kan ha en avskräckande effekt på en antagonist. Transporter är en viktig del vårt samhälle, och av avgörande betydelse när samhället utsätts för påfrestningar. Robusta försörjningssystem är en viktig grund och medvetandet om antagonistiska hot behöver höjas för ökad motståndskraft.