Bidens säkerhetspolitik: ambitioner och politisk verklighet

Författare:

  • Björn Ottosson
  • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2021-07-01

Rapportnummer: FOI-R--5177--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • USA
  • presidenter
  • Joe Biden
  • kongressen
  • internationella relationer
  • strategi
  • inrikespolitik
  • utrikespolitik
  • säkerhetspolitik
  • försvarspolitik
  • Asien
  • Europa
  • EU
  • Mellanöstern
  • Nato
  • Ryssland

Sammanfattning

Denna studie ger en översikt av Bidenadministrationens utrikes- och säkerhetspolitik, samt hur den kan utvecklas de kommande fyra åren. Studien analyserar både administrationens ambitioner och målsättningar, och den utrikes- och säkerhetspolitik som kan antas bli resultatet efter passagen genom det amerikanska politiska systemet. Baserad i huvudsak på administrationens egna uttalanden, visar studien att administrationens övergripande strategi med avseende på hot, mål och medel knyter an till USA:s internationalistiska tradition. Administrationens hotbild uppvisar kontinuitet med dess företrädare, men skiljer sig åt med avseende på mål och medel. Bidenadministrationen lägger stor vikt vid demokrati, universella normer, multilateralism, internationella institutioner och diplomati. Studien visar att det råder en växelverkan mellan utrikes- och inrikespolitiken, och att president Bidens handlingsutrymme begränsas av flera inrikespolitiska faktorer, särskilt när det kommer till hans möjligheter att bedriva en internationalistiskt orienterad utrikespolitik. Att staka ut ambitiösa mål och sedan inte tillföra tillräckliga resurser för att nå dem är ett välbekant mönster i amerikansk utrikespolitik. Studien visar att det finns en risk att president Biden kommer att upprepa detta mönster och således vidga klyftan mellan retoriken och den konkreta politiken. Samtidigt poängteras att utfallsrummet är brett och kan påverkas starkt av både den inrikes- och den utrikespolitiska utvecklingen.