Aktiv inferens

Författare:

  • Johan Schubert

Publiceringsdatum: 2021-12-31

Rapportnummer: FOI-R--5221--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • aktiv inferens
  • principen om den fria energin
  • artificiell intelligens
  • autonoma agenter
  • autonoma system

Sammanfattning

I den här rapporten studerar vi principen om den fria energin. Det är en metodik som kan användas för att beskriva en autonom agents val av aktioner med två parallella och samverkande processer: aktiv inferens och perceptionsinferens. Den föreliggande rapporten har två fokus. För det första, att föreslå ett val av en problemställning för ett experiment utifrån hur väl problemställningen matchar ett tillvägagångssätt som innefattar både perceptionsinferens och aktiv inferens för en autonom agent. För det andra, att föreslå val av en metodik för att illustrera betydelsen av aktiv inferens. Vi finner att det är möjligt att dela upp problemställningen i en rent abstrakt problemställning och en militär problemställning. Vi noterar även att det är möjligt både vad avser problemställning och vad avser metodikval att fullt ut återanvända den implementering som utvecklas med en abstrakt problemställning och ett begränsat antal möjliga aktioner hos en autonom agent i en efterföljande fas med en militär problemställning och en utvidgad uppsättning av möjliga aktioner hos agenten.

Dela sidan