IoT-samverkan – Uppföljning 2021

Författare:

  • Ronnie Johansson
  • Pontus Hörling

Publiceringsdatum: 2022-05-25

Rapportnummer: FOI-R--5258--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Internet of Things
  • IoT
  • IoT-samverkan
  • lägesbild
  • edge
  • randteknik

Sammanfattning

Den övergripande frågan i det här arbetet, liksom i ett föregående arbete, är hur Försvarsmakten och totalförsvaret kan dra nytta av civila IoT-system (så kallad IoT-samverkan). Den föregående rapporten från 2020 betonade dels betydelsen av så kallad randteknik (eng. edge technology), dels en existerande krissamverkansgrupp, vilken förefaller vara en lämplig miljö för att studera IoTsamverkan operativt. Det aktuella uppföljande arbetet har två delmål: I) bevakning av förutsättningarna för IoT-samverkan och II) undersökning av hur lägesbildsarbetet går till i Stockholmsregionens operatörskluster. Bevakningen omfattar samtal med svenska myndigheter, deltagande i konferenser, en utblick till situationen i andra länder, samt en översikt över relaterade aktiviteter inom Nato. Vad gäller stöd för lägesbild har organisatörerna av krissamverkansgruppen rådfrågats om hur samarbete kring lägesbilder sker för närvarande. Rapporten behandlar följande aspekter av IoT-samverkan: Tekniskt diskuteras bland annat nyttan av Kubernetes-teknologier för randteknik, uppdateringen av Rakel, samt offentliga IoT-plattformar. Organisatoriskt förstärks bilden av att Stockholmsregionens operatörskluster med dess IT-stöd är en lämplig miljö för att experimentera med och demonstrera IoT-samverkan. För vidare arbete rekommenderas samarbete med aktörerna i operatörsklustret för att bland annat undersöka aktörernas acceptans för och nyttan med IoTsamverkan, samt fortsatt undersökning av hur randteknik kan realisera delade IoT-tjänster.

Dela sidan