Möjligheter till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamhet och utbyggd vindkraft

Författare:

  • Anders Odell
  • Anders Bernland
  • Gunnar Eriksson
  • Per Grahn
  • Tomas Mårtensson
  • Lars Norin
  • Mari Olsén
  • Beatrice Reichel

Publiceringsdatum: 2022-04-12

Rapportnummer: FOI-R--5293--SE

Sidor: 110

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt

Sammanfattning

Denna rapport redovisar en studie som Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) utfört på uppdrag av Försvarsmakten och Energimyndigheten. Uppdraget bestod i att studera möjligheten till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamhet och utbyggd vindkraft. Syftet med studien var att ge förslag på hur en utökad utbyggnad av vindkraft ska kunna ske samtidigt som Försvarsmaktens intressen värnas. Som en del i uppdraget har förutsättningar, processer och lösningar i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien studerats. Rapportförfattarna bedömer att det finns goda möjligheter till att öka samexistensen. Det kommer dock kräva ansträngningar, både från Försvarsmakten och från andra aktörer. En nyckellösning bedöms vara att inrätta en nationell arbetsgrupp för samexistens mellan vindkraft och Försvarsmaktens intressen. Andra föreslagna lösningar består i att studera exempel på åtgärder och lösningar i andra länder, fortsatt utreda möjligheten att inkludera villkor i tillstånd samt vidare utreda tekniska lösningar. Dessa ansträngningar kan kräva ökade resurser och eventuellt tydligare styrning eller uppdrag från regeringen. Det finns också ett antal frågor relaterade till vindkraft och samexistens med Försvars-maktens intressen som behöver studeras vidare. Det handlar om långsiktiga och grund-läggande frågor som rör Sveriges energiomställning och målkonflikter eller synergier med andra stora samhällsförändringar.