Hot mot svenska allmänna val - Exempel och scenarier för valadministrationen

Författare:

 • Sebastian Bay
 • Patrik Thunholm
 • Elsa Isaksson
 • Johannes Lindgren
 • Jessica Appelgren

Publiceringsdatum: 2022-05-30

Rapportnummer: FOI-R--5298--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • Valmyndigheten
 • allmänna val
 • valpåverkan
 • antagonistiska hot
 • scenarier

Sammanfattning

Det svenska valsystemet är decentraliserat med manuell rösthantering och rösträkning, vilket gör systemet robust. Samtidigt förekommer det hot mot detta system. Det rör sig om hot mot själva genomförandet av allmänna val, men också om påverkan på allmänhetens förtroende för valsystemet och väljarnas vilja och förmåga att rösta. Antagonistiska hot mot allmänna val kan anta många olika former och behöver beaktas i det säkerhetsarbete som bedrivs till skydd för de allmänna valen i Sverige. För att visa på bredden av hot presenterar denna rapport händelser från tidigare val och kategoriserar dem utifrån: hot mot personal, hot mot lokaler och egendom, hot mot valresultatet, cyberangrepp samt desinformation och informationspåverkan. Vidare presenteras sex scenarier, uppbyggda av olika scenariobyggstenar. I rapporten ges ett underlag för utbildning och verksamhetsskyddsbedömningar gällande hot mot svenska allmänna val. Rapporten kan användas för att öka valadministrationens medvetenhet om hot mot allmänna val, vilket i sin tur kan bidra till att valadministrationen höjer sin förmåga att förebygga, identifiera och hantera dessa hot. Rapporten är skriven för valhandläggare och säkerhetshandläggare vid kommuner och statliga myndigheter