Säkerhetspolitik

Inom området för säkerhetspolitiska studier bedrivs forskning och studier om länder, regioner, internationella insatser och multilaterala organisationer. Här finns forskargrupper som fokuserar på Ryssland, Norden, euroatlantisk säkerhet, Afrika och Asien. Förutom säkerhetspolitiska analyser bedrivs också strategiska studier av politisk, ekonomisk och militär utveckling samt på olika policyrelevanta teman. FOI har också unik kunskap inom området fredsfrämjande insatser, vilket är en del av Sveriges utrikes-och säkerhetspolitik. Här bedrivs studier kring bland annat internationella och multifunktionella insatser, civil-militär samverkan, internationella och regionala aktörers roller samt framväxande koncept för fredsfrämjande insatser. FOI genomför kontinuerligt uppföljning och utvärdering av de internationella insatser som Sverige deltar i, exempelvis i Afghanistan, Somalia och på Balkan. Våra huvuduppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällets skydd och beredskap. Vi genomför även forskning på uppdrag av EU. Vår forskning presenteras regelbundet på seminarier och våra experter deltar ofta i media för att sprida resultaten. Våra experter är också regelbundet inbjudna till Riksdagen för expertutlåtanden.

Kontaktperson

Mike Winnerstig

Tf. enhetschef

08-555 030 00