Kontakt

Telekrig

Telekrig omfattar värdering och simulering, optroniska system samt radio- och mikrovågs­system. Inom området Telekrig bedrivs metod- och teknik­utveckling, studier, utbildning samt teoretisk och experimentell forskning, gällande stör- och skydds­metoder inom det elektro­magnetiska området.

två personer med padda framför skärm

Verksamheten stödjer huvudintressenterna Försvars­makten och Försvarets materielverk i strävan att uppnå en telekrig­sförmåga som motsvarar behoven för våra insats­förband. En stor del av möjlig­heterna med system inom telekrig­sområdet ligger i kunskapen om hur systemen ska användas operativt.

Telekrig mot radio- och radarsystem

Genom att nyttja telekrigssystem kan man vinna fördelar avseende möjligheten att upptäcka, positionera, analysera, blockera eller vilseleda sin motståndares radio- eller radarsystem.

Verksamheten omfattar forskning, utveckling och system för traditionellt telekrig (spaning och störning) mot radio- och radarsystem men även telekrig i syfte att skydda mot IED-attacker (Improvised explosive device).

Verksamhet bedrivs inom områdena:

  • Telekrigsteknik, -metoder och -funktioner
  • Radioteknik
  • Radarteknik
  • Signalbehandling
  • Mjukvaruutveckling
  • Hårdvarudesign och konstruktion

Telekrigvärdering

Enheten ger sedan många år, direkt stöd till Försvars­makten att effektivt kunna upphandla, förstå och använda skydds­system för marinens, flygvapnets och arméns plattformar, inför och under operationer. Verksamheten inom enheten är viktig för Försvars­maktens möjligheter att kunna operera i olika hot­områden. Vi värderar duellen mellan sensor­system, signaturer, hotsystem och telekrigs­system, och rekommenderar Försvarsmakten lämpliga tekniska och stridstaktiska åtgärder för att minimera personella och materiella förluster.

Arbetsuppgifterna på enheten spänner över ett stort område, från värdering/mätning av fysikaliska fenomen i en enskild sensor till modellering av sensorsamverkan i taktiska scenarier med människan i loopen. Verksamheten kan delas in i:

  • Utveckling av generiska (*1) telekrig­smodeller för analys och värdering av operativa och framtida varnar- och motverkans­systems (VMS) möjligheter att identifiera och neutralisera operativa och framtida hot.
  • Utveckling av systemspecifika (*2) telekrigs­modeller för analys och värdering av dimensionerande hot­system, vanligtvis operativa eller i närtid operativa robot­system, tekniskt och taktiskt i störda och ostörda fall.
  • Analys och värdering av operativa telekrig­ssystem genom fältprovs­mätningar och laboratorieförsök.

Kompetens på enheten finns inom kommunikation-, radar-, elektrooptik- och laserområdet tillsammans med en god förståelse av telekrig, telekrigssystem och den miljö som Försvars­makten opererar i. Verksamheten är till hälften kompetens­uppbyggnad och till andra hälften kunskaps­tillämpning i nära samverkan med uppdragsgivaren.

Kompetens att kunna värdera telekrig är en kompetens som inte går att köpa eller förhandla sig till internationellt på grund av den höga sekretess som omgärdar området. Visst samarbete kan ske internationellt, men bygger på att en egen hög kompetens kan visas i samarbetet.

*1 = Modeller som parametersätts för att efterlikna operativa eller framtida system samt modeller av fysikaliska fenomen. Modeller som beskriver en systemklass snarare än ett specifikt system.

*2 = Modeller som efterliknar ett operativt eller i närtid operativt system. Ofta modellerat på hög detaljerings­grad med underlag från konstruktionsritningar, underrättelse­information, etcetera.

Labb och forskningsresurser

Vi har avancerade laboratorier för att göra olika analyser och försök. Vår personal och våra forskare har djupa kunskaper inom sina områden.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-07-14