Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Vapen, skydd och säkerhet

Verksamhetsområdet Vapen, skydd och säker­het syftar till att stödja Försvars­makten, att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad strid och till att stödja det civila samhället och dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor.

Krutskåp.

Området Vapen, skydd och säkerhet tillhanda­håller kritisk kunskap för att identifiera och bedöma möjlig­heter, begränsningar och risker med vapen- och skyddsteknik samt hur förändrat taktiskt nyttjande påverkar den egna eller motståndarens sårbarhet. En om­fattande provnings­verksamhet bedrivs av militära vapen och skydd (såväl komponenter som hela system) som nyttjas eller som är tänkta att införskaffas.

Stöd till det civila samhällets säkerhet ökar snabbt och fokus ligger på konsekvenser och möjliga mot­åtgärder vid terror­handlingar. Riskreducerande åtgärder i sam­band med farlig eller riskfylld verksamhet (tillverkning och transporter av energetiska ämnen etc.) utgör en annan viktig del av stödet för samhällets säkerhet.

Omfattande experimentellt arbete kombinerat med teoretiska studier utgör kärnan i detta verksamhets­område. För detta ändamål har vi stora provplatser, avancerade laboratorier och kraftfulla beräknings­resurser alla lokaliserade vid Grindsjön.

Viktiga kunder för hela området är Försvars­maktens staber och förband samt utvecklings­avdelningar, FMV, myndigheter med ansvar för samhällets civila säkerhet samt EU, EDA och övriga internationella samarbetspartners.

Elektrofysikgruppens huvuduppgift är forskning kring högeffekt pulsad mikrovågs­strålning (eng. High Power Microwaves) och dess användning för militära tillämp­ningar. Mikrovågs­strålning kan koppla in i alla typer av elektronisk utrustning och om effekt­tätheten vid målet är tillräckligt hög kan strålningen orsaka allt ifrån temporär störning till permanent förstörande verkan. I takt med att militär materiel blir mer och mer beroende av avancerad elektronik blir de militära systemen mer sårbara för denna verkanstyp.

Andra forskningsområden är plasma­styrd förbränning och elektromagnetisk fram­drivning och utskjutning. Inom plasmastyrd förbränning är målet att stimulera en förbrännings­process med hjälp av elektrisk energi så att för­bränning kan ske stabilt även med en mycket mager blandning. Forskningen finansieras av Energi­myndigheten och bedrivs i samarbete med Siemens Turbo­machinery och avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds Universitet.

Kompetensområdesledare och kontaktperson är Tomas Hurtig

Kompetens och kunskap om robotteknik är nödvändigt för att förstå funktioner, beteenden och begräsningar i styrda vapen, vapen bärare och andra farkoster. Detta innefattar flygmekanik, tillämpad aerodynamik, styrning, navigering, banplanering, optimering och autonomi.

Kunskapen används för att kunna analyser och värdera vapensystem, med hänseende på prestanda och förmåga för existerande och möjliga framtida koncept samt för att utveckla simuleringsmodeller för flygsimulatorer, bordssimulatorer och studier. 

Värdering av vapensystem på strids­teknisk och taktisk nivå för egna system och hot­system kräver bred domän­kunskap inom mark-, sjö och luftstrid. Vidare krävs specifik kunskap om olika vapen­system och kunskap om lämpliga verktyg och metoder för utvärdering. Kunskap och tekniska specifikationer tillhandahålles från FOI:s olika verksamhets­områden där t.ex. konceptstudier utgör en del.

Fokus ligger på enskilda system, system i samverkan samt att förstå system­effekter i ett operativt sammanhang.

Security of explosives - förebygga, upptäcka, dämpa och reagera

Området “Security of Explosives, SoE” innefattar forsknings­verksamhet som syftar till att minska hotet från, och konsekvenserna av, hemma­gjorda bomber (HME) och improvise­rade laddningar (IED). Både från civil och militär synpunkt och innehållande civila, militära eller hemmagjorda sprängämnen. Analys och provtagning kan ske under tillverkning av en bomb, vid hantering av misstänkta föremål samt efter detonation.

Inom området SOE är FOI världsledande och koordinerar forskning motsvarande en kvarts miljard kronor. Dessa forsknings­projekt spänner över hela kedjan från förebyggande forskning som skall förhindra att det går att göra bomber till forskning som syftar till att finna tekniker för att dämpa effekten av en utplacerad bomb.

FOI är en expertmyndighet och en tung aktör inom säkerhets­forskningen i Sverige och Europa. FOI blir ofta kallat som expert till olika samverk­ans­grupper och nätverk och hjälper också ofta till när händelser som involverar bomber eller ammunition har inträffat i smhället. FOI erbjuder analyser, utbildningar och konsekvens­analyser åt både Försvars­makten samt åt det civila samhället.

Gruppen som arbetar med innerballistik, utskjutning och framdrivning bidrar till Försvars­makten, FMV, FOI-projekt, svensk industri och utländska samarbets­­partners inom området strömnings­mekanik. Det kan handla om vatten­flöde inom hydrodynamik, eller gas­flöde som vid aero­dynamik, förbränning eller spridnings­beräkningar.

Våra expertområden inkluderar:

 • LES (Large Eddy Simulation)
 • RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes)
 • Hydrodynamik
 • Aerodynamik
 • Förbränningssimuleringar
 • Spridningsberäkningar
 • Vapenfysik
 • Ballistik
 • Framdrivning
 • Strömningsinducerat buller
 • Flerfasströmning
 • Fluid-struktur interaktion
 • Stabil skiktning
 • Rörliga beräkningsnät
 • Kinnetikmodellering

Gruppen leds av forskningschef Christer Fureby och är en del av enheten Energetiska material och modellering under ledning av enhetschef Malin Kölhed.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-06-08