18 december 2015

Östersjöländernas militärutgifter

I ett nytt memo redovisas militär­utgifternas utveckling i Östersjö­länderna. Samman­ställningarna innehåller även prognoser till 2020

I studien beskrivs utvecklingen för nio länder; Östersjöl­änderna plus Norge men exklusive Ryssland. Såväl utgifternas utveckling som deras andel av respektive lands brutto­national­produkt, BNP redovisas.

I Estland, Lettland och Litauen ökar såväl utgifternas absoluta värden som BNP-andelen. I Norge och Polen är såväl utgifter som BNP-andel stabila. I Sverige ökar militärutgifterna, medan BNP-andelen däremot sjunker. I Finland och Tyskland är utgifterna stabila, men BNP-andelen sjunker. I Danmark minskar både militär­utgifter och BNP-andel.