4 januari 2017

FOI forskar för fred, kvinnor och säkerhet

FOI har utvecklat en plattform för kvinnor, fred och säkerhet. Genom att samla kompetensen kring jämställd­hets­integrering har FOI fått flera uppdrag för att stötta Sveriges myndigheter, departement och internationella organisationer som Nato

En grupp afrikanska kvinnor

Plattformen utgår från Sveriges arbete med FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, samt Sveriges feministiska utrikes­politik som har ett tydligt fokus på att stärka kvinnor som aktörer för fred och säkerhet. Kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande inom fred och säkerhet är en rättighetsfråga och en effektivitetsfråga.

– Vi utvärderar hur myndigheter uppfyller sin jämställdhets­integrering och utvecklar koncept som man kan använda i militär verksamhet för att implementera 1325. Det kan handla om hur man på taktisk nivå integrerar ett genusperspektiv eller gör en genusanalys, säger Helené Lackenbauer, forskningsledare på FOI.

Bland annat har FOI:s forskare och experter fått uppdrag av Försvarsmakten, Nato och MSB (Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap) som vill ha hjälp att förbättra sin respektive verksamhet och öka sin förståelse för hur man kan implementera arbetet med gender och jämställdhet på ett effektivt sätt.

Man genomför också olika studier för att ta reda på vilka mönster som finns kring gender. Det kan sedan resultera i underlag som möjliggör implementering och integrering av ett gender­perspektiv i sitt arbete i freds­processer eller konflikt­förebyggande. Ett exempel är den stora fältstudie som gjordes i Mali 2015, på uppdrag av utrikes­departementet. Genom intervjuer och fokusgrupper, där uppemot 150 personer fick svara på frågor, gjordes en så kallad genderkonfliktanalys.

– När man tittar på en konflikt ur ett gender­perspektiv ser man aktörer som inte har identifierats tidigare. Framför allt blev det tydligt att det är viktigt att kvinnor deltar i freden. Kvinnor har en mobiliserande roll. De har ingen makt över sin man, men de har makt över sina söner, förklarar Helené Lackenbauer.

Just nu pågår ett arbete där Helené Lackenbauer och hennes kollegor undersöker hur MSB implementerar genus­perspektivet i det nationella krissamverkans­arbetet, den samverkan som sker mellan myndig­heter och organisationer som är ansvariga för olika aspekter i händelse av en större kris i Sverige.