17 maj 2017

Väpnad solidaritet – USA:s styrkor i Europa

I en ny studie från FOI finns analyser av vilka militära förmågor USA har till­gängliga i Europa, med tonvikt på svenskt närområde och vilka föränd­ringar som kan förutses fram till 2020.

Flyg och flaggor på banan

Foto: AP - TT

Amerikansk militär närvaro i Europa har sedan andra världskrigets slut 1945 utgjort ett grundläggande element i den europeiska säkerhetspolitiken. Särskilt har detta gällt försvarsalliansen NATO och dess medlems­länder, men på senare tid har även länder som Sverige och Finland allt mer börjat understryka behovet av en stabil amerikansk närvaro på den europeiska kontinenten.

– Den amerikanska förmågan att genomföra försvars­operationer i svenskt närområde har ökat markant sedan våren 2014. Sammanlagt kommer USA i slutet av 2017 att ha mot­svarande en förstärkt division på plats i Europa. Detta innebär nästan en tredubbling av antalet manöverbataljoner sedan 2012–2013, konstaterar forskarna Mike Winnerstig och Fredrik Lindvall vid FOI som gjort studien.

USA:s militära närvaro i Europa har varit under konstant förändring sedan det kalla krigets slut. Så sent som 2012 beslutades om betydande ned­skärningar. I dag (2017) har USA på övergripande nivå tillgång till ett framgrupperat strategiskt högkvarter (US EUCOM) och en militär personal­styrka om totalt cirka 63 000 soldater som är permanent baserad i Europa.

– Den viktigaste förklaringsfaktorn vad gäller ökningen av amerikansk militär kapacitet i Europa sedan 2014 torde vara den ryska aggressionen mot Ukraina och beredvillig­heten att använda militärt våld. Olika faktorer styr amerikansk militärt agerande i Europa, däribland inrikespolitik och allmän ekonomisk utveckling, men när allvarliga geopolitiska hot uppstår så tar de överhanden, säger Mike Winnerstig.

Fakta om USA:s styrkor i Europa

I slutet av 2017 kommer USA att ha motsvarande en förstärkt division på plats i Europa. Därtill utökas förhandslagringen av marinkårsförband och möjligheten att sätta in luftland­sättnings­trupper från det kontinentala USA. Sammantaget utgör detta i praktiken huvuddelarna av en armékår, med möjlighet att börja lösa uppgifter i östra Europa inom någon vecka.

Markstridskrafter: Tre brigadstridsgrupper i Europa på kontinenten, varav två lätta brigader är baserade där permanent. En tung brigad är konstant inroterande. USA disponerar stora tränings­anläggningar för markstrid och har påbörjat tilldelning och förhands­lagring av materiel för ytterligare två tunga brigader samt stödresurser i Europa.

Flygstridskrafter: USA har mer än 150 kvalificerade stridsflygplan baserade i Europa, vilket är jämförbart med ett större europeiskt flygvapen i sin helhet. Därutöver finns också strategiska eller taktisk-strategiska förmågor som lufttankningsplan och luftburna kärnvapen.

Marinstridskrafter: Den amerikanska 6.e flottan sitt högkvarter i Neapel (Italien), med ledningsfartyget USS Mount Whitney, och fyra AEGIS-utrustade jagare med missilförsvars­kapacitet permanent baserade i Spanien. Marinkårens närvaro och basfaciliteter i Europa har förstärkts. Vidare har USA en viss specialförbands­förmåga i Europa och håller på att bygga upp ett kvalificerat fast missil­försvarssystem ibland annat Polen och Rumänien.