21 augusti 2018

Forskning för att stoppa terrorbomber

FOI bidrar i hög grad till EU:s arbete för att försvåra tillverkning av terrorbomber.

Gata med saneringspersonal

Bombdåden vid Boston Marathon den 16 april 2013 dödade tre människor och skadade ytterligare 176. Två hemmagjorda terrorbomber användes vid dåden. Foto: Adrees Latif/Reuters.

Terrorbomber kan tillverkas av blandningar av vardagskemikalier, var för sig ofarliga och till­gäng­liga i vanlig handel. Inom EU:s ram­program har FOI under en lång tid bedrivit framgångsrik forskning för att stoppa eller oskadlig­göra dessa blandningar – exempelvis inom forsknings­programmen EXPEDIA och Prevail, båda koordinerade av FOI.

I det arbetet ingick till exempel att:

  • Utvärdera detektionsmetoder för att spåra och binda bombtillverkare på ett rätts­säkert sätt
  • Hitta former för att blanda in nya ämnen i lättillgängliga kemikalier för att förhindra de kan användas i bomb­tillverkning
  • Utvärdera bombrecept för att se dess potential och att utveckla en ”guide for first responders”, för att hjälpa europeisk polis- och räddnings­tjänst­personal att identifiera illegala bombfabriker

Med den bakgrunden var det naturligt att EU-kommissionen bad FOI och övriga partners i EXPEDIA om idéer inför arbetet med ett nytt lagförslag kring hur handeln med ämnen som kan användas för bomb­till­verkning bör regleras. Fyra förslag lämnades, var av tre återfanns i kommissionens lagförslag. De slog fast att koncentrationerna:

  • Kväve i produkter tillgängliga för allmänheten, i första hand konstgödsel, inte får överstiga 16 viktprocent i förhållande till ammoniumnitrat
  • Nitrometan i produkter tillgängliga för allmän­heten, i första hand i bränsleblandningar för modellfordon (båt, flyg, bilar), ska sänkas från 30 till 16 viktprocent
  • Svavelsyra inte får överstiga 15 viktprocent i produkter tillgängliga för allmänheten.

Att rekommendationerna landade på just dessa nivåer är resultatet av forskning inom FOI.

– Vi gjorde detonationstester för att hitta de koncentra­tioner där det blir svårare eller omöjligt att få ammonium­­nitrat eller nitrometan att explodera. När det gäller svavelsyra, som i sig inte är explosivt men som är en viktig ingrediens i tillverkning­en av vissa typer av explosivämnen, var vår rekommen­dation att gränsen skulle ligga så lågt som möjligt. Kommissionen ansåg att 15 procent är tillräckligt lågt, säger Patrik Krumlinde, forskare vid FOI.

FOI:s framgångsrika forskning och höga förtroende inom EU gör myndigheten till en uppskattad samarbets­partner i europeisk forskning. Vilket bygger ny kompetens inför framtiden.

– I dag har vi, mycket tack vare kunskaper vi fått från våra partners i Europa, bra koll på vilka ämnen som används för terrorbomber. Men det finns ett antal explosivämnen som vi vill fortsätta att utreda, till exempel TATP och HMTD som är typiska exempel på explosiv­ämnen som kan tillverkas från lättillgängliga kemikalier, säger Patrik Krumlinde.